ACTIE LEEUWARDER VOEDSELBANK ACTIE LEEUWARDER VOEDSELBANK

Inzamelingsactie voor de Leeuwarder Voedselbank op 29 februari a.s. bij Jumbo Els Boek (tussen 10:00-17:00uur).


De diaconie van de Agneskerk Goutum met veel vrijwilligers van onze kerk staan zaterdag 29 februari bij de Jumbo in Zuiderburen om u te vragen mee te helpen deze actie voor de Leeuwarder Voedselbank tot een succes te maken!

HELPT U MEE?
 
SOBERE MAALTIJD SOBERE MAALTIJD
Van de diaconie.
In de veertigdagentijd is er elke woensdag een sobere maaltijd (behalve in de stille week).
De maaltijd wordt door twee gemeenteleden voorbereid. Na een korte wijding is er vegetarische soep.
Als u deelneemt, wilt u dan zelf droog, niet besmeerd en onbelegd brood meenemen.
De maaltijd vangt aan om 18.00 uur in de Agneskerk.Op woensdag 1 april draaien we in de Agneskerk na de sobere maaltijd een film.
De film “I Daniel Blake “past bij het thema in deze vastentijd ‘Sta op”.
 Aanvang 19.00 uur,

Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om alleen naar de sobere maaltijd of de film te komen.

Wees welkom!
 
KERKDIENST 16 FEBRUARI IN AGNESKERK KERKDIENST 16 FEBRUARI IN AGNESKERK


Wat heeft onze cantorij vanmorgen mooi gezongen o.l.v. cantor/organist Olchert Clevering, die ook al zo mooi het orgel bespeelde!
De voorganger, ds. Mirjam Hulzebos, heeft ons 'de tien geboden als tien vrijheden' meegegeven: 

Ik ben Hij die is!
God voor jullie, Ik heb jullie verlost:
Leef dan als bevrijde mensen.
lees meer »
 
SAMEN MUZIEK MAKEN IN KERKJE HEMPENS SAMEN MUZIEK MAKEN IN KERKJE HEMPENS
Zondag 1 maart vanaf 19.30 uur.
Samen zingen, piano of gitaar spelen en wie weet een ander instrument? Maar lekker luisteren mag natuurlijk ook! 
Van harte welkom en neem gerust je muziekinstrument mee (enthousiasme is belangrijker dan kwaliteit!). Heb je liedboeken of opwekkingsbundels in je bezit, dan is het fijn als je die meeneemt. 
Welke liedjes we gaan zingen/spelen is afhankelijk van jullie inbreng. Mocht je nu al verzoeknummers hebben dan kun je dat doorgeven via: 
 
ONTDEKKERKVIERING 8 MAART ONTDEKKERKVIERING 8 MAART
In iedere traan van verdriet glinstert een mooie herinnering

Zondag 8 maart om 11.30 uur in Markant willen we graag stil staan bij herinneringen: hoe kun je mooie  herinneringen maken. En als je verdrietig bent door het verlies van een dierbare, hoe kunnen die mooie herinneringen je dan kracht en troost geven.

Na een mooi verhaal vanuit de Bijbel gaan we uiteen in verschillende groepen. Zowel voor de jongste en oudere kinderen, als voor de volwassenen hebben we passende verhalen en vormen van samen bezig zijn met het thema.
Deze zondag hebben we ook een bijzondere gast in ons midden.
En we gaan iets moois maken, zodat iedereen een bijzonder cadeautje heeft, om weg te geven of zelf als herinnering te bewaren.

Graag willen we jullie allemaal vragen om iets lekkers mee te nemen voor de lunch!
lees meer »
 
40-DAGENKALENDER 40-DAGENKALENDER
Geachte lezer,

Naast de 40-dagenkalender die de landelijke organisatie van de PKN uitbrengt, kennen we in Fryslân nog een: de kalender van ds. Joke van der Velden te Baard.
Wij brengen die graag onder uw aandacht. Mogelijk is er ook in uw gemeente interesse voor dit alternatief.

Mei freonlike groetnis,
Janny Brinkman, scriba classis Fryslân
lees meer »
 
VRIJWILLIGER GEVRAAGD IN ERASMUSHIEM VRIJWILLIGER GEVRAAGD IN ERASMUSHIEM
Beste lezer, 
Ik ben coördinator welzijn in woonzorgcentrum Erasmushiem.
Op de afdeling Kleinschalige zorg woont een(licht dementerende) meneer die graag naar de kerkdienst in het MCL zou willen.
Ik zoek een vrijwilliger die hem wil begeleiden op zondagochtend. 
Meneer is goed ter been, dus al wandelend van Erasmushiem naar MCL. Eén keer per maand op zondag van 9.45 - 12.15 uur.
 
Met vriendelijke groet,
Anna van Aalderen
 
SIRKELSLAG YOUNG 2020 SIRKELSLAG YOUNG 2020
Sirkelslag is een spannend en interactief spel tussen jeugdgroepen   (12-16 jaar ) uit heel Nederland.
Het thema is: 'Kom in beweging'

We spelen het spel online op vrijdagavond 7 februari om 19.00 uur in Màrkant. Ken je iemand die zich wil aanmelden? Er is altijd plek voor meer! Neem dan even contact op met: Oane Boersma op 06- 44137939. Samen met Jelle Brandsma zal hij deze avond gaan begeleiden.
 
lees meer »
 
BEVESTIGING AMBTSDRAGERS 2 FEBRUARI 2020 BEVESTIGING AMBTSDRAGERS 2 FEBRUARI 2020


Ds. Jan Dirk Wassenaar heeft in de dienst van 2 februari de volgende personen als ambtsdragers bevestigd:
Boukje van Koningsveld zet haar ambt voort als ouderling-kerkrentmeester,
Marja Bakker zet haar ambt voort als ouderling,
Willem van der Kooij hervat zijn ambt als ouderling,
Ina Haandrikman treedt nieuw aan als diaken.
 
UITNODIGING SYMPOSIUM STICHTING ALDE FRYSKE TSJERKEN UITNODIGING SYMPOSIUM STICHTING ALDE FRYSKE TSJERKEN
Afbeeldingsresultaat voor symposium alde fryske tsjerken
 
BETROKKEN BUURT BETROKKEN BUURT


Aandacht voor het project van het Diaconaal Platform Leeuwarden
                                  ‘BETROKKEN BUURT’


Al enkele jaren is het Diaconaal Platform Leeuwarden (DPL) van plan iets te doen aan het toenemende verschijnsel van ‘eenzaamheid’ onder mensen.
Drie jaar geleden is door DPL geprobeerd om een project op te zetten, maar dat is op niets uitgelopen, omdat een deel van het Platform dit meteen over de hele stad wilde uitrollen. Dat bleek te hoog gegrepen. Nu proberen we het opnieuw: kleinschalig, alleen in Leeuwarden-Zuid, stap voor stap, beseffend dat elke stap van waarde is. Uitgangspunt hierbij is: we beseffen dat er in een willekeurige wijk in onze stad veel christenen (helaas verdeeld over veel kerken) wonen die van betekenis kunnen zijn voor die wijk.

We noemen het project ‘Betrokken Buurt’, want dat is wat we als kerken van Christus op het oog hebben: de betrokkenheid op elkaar versterken, zorgen dat mensen een ander naast zich vinden bij wie ze terecht kunnen als ze ergens mee zitten, open zijn naar wat mensen nodig hebben en naar wat mensen aan talenten mee brengen.
lees meer »
 
INWIJDING NIEUW DOOPVONT IN AGNESKERK INWIJDING NIEUW DOOPVONT IN AGNESKERK


De nieuwe doopvont in de Agneskerk ingewijd door ds. Posthuma.
lees meer »