VAN DE KERKENRAAD VAN DE KERKENRAAD
           24 maart 2020
De kerkenraad van de Protestantse gemeente Goutum c.a. volgt i.v.m. het coronavirus de maatregelen van de classis Fryslan en de regering op. 
Dat houdt in dat er tot 1 juni a.s. geen diensten zijn in de Agneskerk, Martinuskerk en Markant.
Ook alle andere activiteiten gaan niet door.
Wel laten we in deze tijd elke zaterdag een extra Agnesbrief met een overdenking en actuele berichten uitkomen.
Let u vooral ook  op onze website: www.Agneskerkgoutum.nl
 
 
MATERIAAL KIND OP ZONDAG MATERIAAL KIND OP ZONDAG

De kerk is dicht, de kindernevendienst gaat door!

Veel gezinnen werken al met het gezinsboekje, dat bij Kind op Zondag ontwikkeld is. Zeker nu de kinderen thuis zijn, is dit een mooie manier om thuis aandacht te besteden aan de Veertigdagentijd.

Omdat dit ook speelt in onze Agneskerk, heeft de leiding van de kindernevendienst gevraagd aan de redactie van Kind op Zondag om een linkje naar het boekje te mogen plaatsen op onze website. Dat is toegestaan.

EEN TEKEN VAN LEVEN
 
RAAD VAN KERKEN IN NEDERLAND RAAD VAN KERKEN IN NEDERLAND

 
Raad van Kerken pleit voor opvang van 500 kinderen
Het vluchtelingendrama aan de grens van de Europese Unie heeft ongekende hoogten bereikt. Daarom heeft de Raad op 11 maart de Nederlandse overheid opgeroepen om 500 vluchtelingenkinderen in ons land een veilige plek te geven. Deze oproep sluit aan bij de vele andere verklaringen in de afgelopen decennia waarin de Raad zich uitspreekt voor een humaan vluchtelingen- en asielbeleid. Lees hier meer.
 
18 maart: Dag van Nationaal Gebed
Op woensdag 18 maart organiseren MissieNederland, de Raad van Kerken in Nederland, de Evangelische Omroep, Groot Nieuws Radio en de ChristenUnie een Dag van Nationaal Gebed. Dit in verband met de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Met deze dag willen de organisaties mensen de kans geven om in gebed hun zorgen en ongerustheid neer te leggen bij God en zegen te vragen voor het werk van ieder die in deze onzekere tijden zorgdraagt voor anderen.
 
De Dag van Nationaal Gebed zal vanaf 9.00 uur te volgen zijn via een livestream op de website nationaalgebed.nl. Daar kunt u meer lezen over het initiatief. 

Klokken van troost en hoop
Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten. Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken in Nederland op om de komende drie woensdagen van 19.00 - 19.15 uur de kerkklokken te luiden. De Raad sluit hierin aan bij een lokaal initiatief van de Oud-Katholieke Paradijskerk in Rotterdam. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.   
 
Help mee om dit teken van troost en hoop te laten horen en luid de klok(ken) van uw kerk op woensdag 18 en 25 maart en 1 april tussen 19.00 en 19.15 uur!
 
De kerkenraad van de Agnesgemeente c.a. heeft besloten om gehoor te geven aan deze oproep. Daarom laten we de klokken van de Agneskerk en de Martinuskerk op 18 en 25 maart en 1 april  tussen 19.00 en 19.15 u ook horen!
 
 
BEDANKBRIEF HINDRIK VAN DER MEER BEDANKBRIEF HINDRIK VAN DER MEER
Oan de tsjerkemienskip fan Goutum.
It is al wer efkes lyn dat wy mei it Kwartettekoar by jim op besite wiene. Us “oantrúntoernee” is no foarby. Op 8 maart 2020 yn Winsum wie de lêste fan de 44 kearen dat wy as Kwartettekoar mei ús muzikanten besochten mei nije Fryske teksten en lieten de tsjerkemienskippen te ynspirearjen mear te dwaan mei ús eigen moaie taal. Dat de twadde printinge fan “Hertslach” al nedich wie, is hoopje wy, in teken dat ús krewearjen gehoar kriget! It binne lieten “om it út te sjongen”, sa as de ûndertitel oanjout. Stim jaan dus oan sawol de ljochte kanten fan it libben as oan de tsjustere. Ek tal fan boartlike lieten foar bern steane der yn.
Ek by jimme yn de prachtige Goutumer tsjerke, dy’t op in unike manier oanpast is oan ús tiid, sûnder de histoarje te ferleagenjen, diene wy ynspiraasje op om fol moed fierder te gean. Wy krigen fan de koster moarns al in waarme ûntfangst en murken dat ús besite tige yn de smaak foel, mar ek dat it Frysk by jimme al in soad sympaty hat. Oer it nije materiaal fan  “Hertslach” krigen wy in soad entûsjaste réaksjes.                                                  
lees meer »
 
KERK-ZIJN IN TIJDEN VAN CORONA KERK-ZIJN IN TIJDEN VAN CORONA
Omdat veel kerkdiensten afgelast zijn om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, ontvangt u vandaag een speciale nieuwsbrief vol suggesties om te bidden, vieren en delen.
 
Gods Geest vindt altijd wegen ...
 
 
 
Mijn ogen zijn gevestigd
op God, of Hij mij redt.
Mijn hart, hoezeer onrustig,
heb ik op Hem gezet.
- Psalm 25 (NLB)


Het coronavirus raakt ons kerk-zijn in het hart, aldus scriba ds. René de Reuver. "De kerkdienst is de plek waar de lofzang gaande gehouden wordt en naar elkaar omzien is wezenlijk voor de kerk." De scriba is geraakt door de initiatieven die gemeenten ontwikkelen om de komende weken toch vorm te geven aan kerk-zijn. Gods Geest vindt altijd wegen … 
 
Lees meer
 
 
 
Alternatieve vormen van kerk-zijn
 
 
 
Op zondag 15 maart zendt de EO om 9.20 uur op NPO2 een korte meditatie uit van ds. René de Reuver. De meditatie gaat over Psalm 25, de tekst die op het leesrooster staat. “Ik houd mijn ogen gericht op de Heer, hij bevrijdt mijn voeten uit het net.”

Op GrootNieuwsRadio verzorgt ds. Ron van der Spoel zondag om 10.00 uur een live kerkdienst. Daarnaast verzorgt ds. Otto Grevink (Tilburg) zondag vanaf 9.30 uur een heuse online coronaviering

Kerk-zijn anders vormgeven, thuis een huiskamerviering houden of zelfs een corona-kliederkerkviering? Op de website van de Protestantse Kerk vindt u tips en ideeën om ‘de lofzang gaande te houden’. Jong Protestant maakte speciale werkvormen, onder andere over Psalm 25.

 
 
 
BEVESTIGING AMBTSDRAGERS BEVESTIGING AMBTSDRAGERS


Ds. Reinder Reitsma heeft in de dienst van 8 maart j.l. de volgende ambtsdragers bevestigd: 

Marian Krol als ouderling-kerkrentmeester,
Johan Snijder als ouderling.
 
ACTIE KERKBALANS 2020

ACTIE KERKBALANS 2020

Geachte wijkpost,

We willen u hierbij hartelijk bedanken voor uw inzet bij de Actie Kerkbalans 2020.
Het is altijd een heel karwei. We zijn blij, dat we een enthousiaste groep mensen hebben die zich wil inzetten voor de actie kerkbalans.

We zijn nu bezig met het verwerken van de gegevens en hebben inmiddels een bedrag toegezegd gekregen van € 80.670,00

Nogmaals onze hartelijke dank voor uw inzet. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen. Zodat uw kerk kan geven aan anderen.

Namens het college van kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente te Goutum c.a.
Jan de Graaf.

 
ACTIE LEEUWARDER VOEDSELBANK ACTIE LEEUWARDER VOEDSELBANK

Inzamelingsactie voor de Leeuwarder Voedselbank op 29 februari a.s. bij Jumbo Els Boek (tussen 10:00-17:00uur).


De diaconie van de Agneskerk Goutum heeft met veel vrijwilligers van onze kerk zaterdag 29 februari bij de Jumbo in Zuiderburen gestaan om u te vragen mee te helpen deze actie voor de Leeuwarder Voedselbank te steunen! 

En dat is een groot succes geworden! De actie heeft 59 grote kratten vol voedsel opgeleverd voor de Voedselbank Leeuwarden!

De diaconie bedankt iedereen voor de geweldige inzet, die tot dit resultaat heeft geleid!

 
VEERTIGDAGENTIJD EN PASEN - KINDERNEVENDIENST VEERTIGDAGENTIJD EN PASEN - KINDERNEVENDIENST
THEMA: 'EEN TEKEN VAN LEVEN'
In de veertigdagentijd gaan we met de kinderen op weg naar Pasen. Dat doen we dit jaar met verhalen uit het boek Exodus. De verhalen laten zien, dat God mensen bevrijdt, zelfs uit de donkerste nacht.

Bij het project is een groot boek gemaakt,dat vooraan in de kerk ligt. Elke week staat in het boek een grote illustratie bij het bijbelverhaal en opdrachten voor de kinderen.
 
VEERTIGDAGENTIJD EN PASEN - SYMBOLISCH BLOEMSCHIKKEN VEERTIGDAGENTIJD EN PASEN - SYMBOLISCH BLOEMSCHIKKEN

Thema: STA OP

Om in beweging te komen is een doel nodig, een stip op de horizon. Deze stip is als uitgangspunt gekozen voor de schikking.
De stip is geen ingevulde ruimte, maar een open ruimte. De ruimte rond de stip is ingevuld met een weefsel van takjes.
De open stip en het weefsel  symboliseren de mogelijkheden die er zijn om in beweging te komen, een ieder op zijn eigen manier!
Iedere zondag roepen we een ander beeld op om duidelijk te maken, waarom u in beweging moet komen.

Vandaag de tweede zondag van de 40dagentijd:                       
            Rond de stip zijn grassen als stralen tussen het weefsel geplaatst.  Een stralenkrans rond een nog niet
            bloeiende hyacintenbol. Het licht is er al, maar voor een groot deel nog niet zichtbaar.
lees meer »
 
KERKDIENST 16 FEBRUARI IN AGNESKERK KERKDIENST 16 FEBRUARI IN AGNESKERK


Wat heeft onze cantorij vanmorgen mooi gezongen o.l.v. cantor/organist Olchert Clevering, die ook al zo mooi het orgel bespeelde!
De voorganger, ds. Mirjam Hulzebos, heeft ons 'de tien geboden als tien vrijheden' meegegeven: 

Ik ben Hij die is!
God voor jullie, Ik heb jullie verlost:
Leef dan als bevrijde mensen.
lees meer »
 
ONTDEKKERKVIERING 8 MAART ONTDEKKERKVIERING 8 MAART
In iedere traan van verdriet glinstert een mooie herinnering

Zondag 8 maart om 11.30 uur in Markant willen we graag stil staan bij herinneringen: hoe kun je mooie  herinneringen maken. En als je verdrietig bent door het verlies van een dierbare, hoe kunnen die mooie herinneringen je dan kracht en troost geven.

Na een mooi verhaal vanuit de Bijbel gaan we uiteen in verschillende groepen. Zowel voor de jongste en oudere kinderen, als voor de volwassenen hebben we passende verhalen en vormen van samen bezig zijn met het thema.
Deze zondag hebben we ook een bijzondere gast in ons midden.
En we gaan iets moois maken, zodat iedereen een bijzonder cadeautje heeft, om weg te geven of zelf als herinnering te bewaren.

Graag willen we jullie allemaal vragen om iets lekkers mee te nemen voor de lunch!
lees meer »
 
40-DAGENKALENDER 40-DAGENKALENDER
Geachte lezer,

Naast de 40-dagenkalender die de landelijke organisatie van de PKN uitbrengt, kennen we in Fryslân nog een: de kalender van ds. Joke van der Velden te Baard.
Wij brengen die graag onder uw aandacht. Mogelijk is er ook in uw gemeente interesse voor dit alternatief.

Mei freonlike groetnis,
Janny Brinkman, scriba classis Fryslân
lees meer »
 
VRIJWILLIGER GEVRAAGD IN ERASMUSHIEM VRIJWILLIGER GEVRAAGD IN ERASMUSHIEM
Beste lezer, 
Ik ben coördinator welzijn in woonzorgcentrum Erasmushiem.
Op de afdeling Kleinschalige zorg woont een(licht dementerende) meneer die graag naar de kerkdienst in het MCL zou willen.
Ik zoek een vrijwilliger die hem wil begeleiden op zondagochtend. 
Meneer is goed ter been, dus al wandelend van Erasmushiem naar MCL. Eén keer per maand op zondag van 9.45 - 12.15 uur.
 
Met vriendelijke groet,
Anna van Aalderen
 
BEVESTIGING AMBTSDRAGERS 2 FEBRUARI 2020 BEVESTIGING AMBTSDRAGERS 2 FEBRUARI 2020


Ds. Jan Dirk Wassenaar heeft in de dienst van 2 februari de volgende personen als ambtsdragers bevestigd:
Boukje van Koningsveld zet haar ambt voort als ouderling-kerkrentmeester,
Marja Bakker zet haar ambt voort als ouderling,
Willem van der Kooij hervat zijn ambt als ouderling,
Ina Haandrikman treedt nieuw aan als diaken.
 
BETROKKEN BUURT BETROKKEN BUURT


Aandacht voor het project van het Diaconaal Platform Leeuwarden
                                  ‘BETROKKEN BUURT’


Al enkele jaren is het Diaconaal Platform Leeuwarden (DPL) van plan iets te doen aan het toenemende verschijnsel van ‘eenzaamheid’ onder mensen.
Drie jaar geleden is door DPL geprobeerd om een project op te zetten, maar dat is op niets uitgelopen, omdat een deel van het Platform dit meteen over de hele stad wilde uitrollen. Dat bleek te hoog gegrepen. Nu proberen we het opnieuw: kleinschalig, alleen in Leeuwarden-Zuid, stap voor stap, beseffend dat elke stap van waarde is. Uitgangspunt hierbij is: we beseffen dat er in een willekeurige wijk in onze stad veel christenen (helaas verdeeld over veel kerken) wonen die van betekenis kunnen zijn voor die wijk.

We noemen het project ‘Betrokken Buurt’, want dat is wat we als kerken van Christus op het oog hebben: de betrokkenheid op elkaar versterken, zorgen dat mensen een ander naast zich vinden bij wie ze terecht kunnen als ze ergens mee zitten, open zijn naar wat mensen nodig hebben en naar wat mensen aan talenten mee brengen.
lees meer »
 
INWIJDING NIEUW DOOPVONT IN AGNESKERK INWIJDING NIEUW DOOPVONT IN AGNESKERK


De nieuwe doopvont in de Agneskerk ingewijd door ds. Posthuma.
lees meer »