STICHTING BOOTVLUCHTELINGEN LUIDT DE NOODKLOK STICHTING BOOTVLUCHTELINGEN LUIDT DE NOODKLOK

Onderstaande noodkreet heeft de kerkenraad onlangs van Stichting bootvluchtelingen ontvangen.
We willen u hiervan op de hoogte brengen en hopen dat u ook iets doet tegen deze mensonterende situatie op Lesbos.
Tijdens de diensten op 28 oktober a.s. is de collecte voor dit doel bestemd en wordt de opbrengst door de diaconie verdubbeld. Maar u kunt meer doen!
Een voorbeeld brief om te mailen aan politieke partijen is bijgevoegd. Om het u gemakkelijk te maken ook de mailadressen van een aantal partijsecretarissen/voorzitters. Deze brief is door de kerkenraad al gemaild naar de politieke partijen.
Meer informatie over de situatie op Lesbos vindt u ook op de site van Stichting “Because We Carry”.  www.becausewecarry.org

Namens de kerkenraad,
Jenny Mink

lees meer »
 
STOPT DE CANTORIJ? STOPT DE CANTORIJ?We horen gastpredikanten en –organisten nogal eens zeggen, dat de gemeentezang in de Agneskerk een aanstekelijk enthousiasme  oproept,  mogelijk mede gerealiseerd door de cantorij.
Echter, door een regelmatig voorkomende onderbezetting houdt de  cantorij rekening met beëindiging van haar activiteiten!
Stel, dat je dit niet wilt en je kunt zingen en op dinsdagavond een uur vrijmaken voor de repetitie, doe ons en de gemeente een plezier en pak de telefoon!
DOEN!
Namens de Agnescantorij,
Ruurd Rijpstra
058.2883549/06.12288876

P.S. De cantorij zingt  in de Agneskerk op de derde zondag, behalve in de maanden juni, juli en augustus.

 
HULPKOSTERS HULPKOSTERSDe hulpkosters, Jannie Willemse, Jan de Graaf, (Eelkje de Graaf was afwezig), Geert Dijk, Jelle Kleefstra en Johan van Dijk, in overleg wie onze koster Sytske Aalders op haar vrije zondagen gaan vervangen.
Per eredienst zijn steeds twee hulpkosters nodig. De pool van hulpkosters zoekt nog aanvulling.
Wilt u informatie over dit mooie stukje vrijwilligerswerk? Neem contact op met Boukje van Koningsveld, telnr. 06 51566655

 
NACHT DER ZIELEN NACHT DER ZIELENTijdens de Nacht der Zielen – open voor iedereen, ook voor niet kerkelijke mensen -bieden we ruimte aan iedereen die een verlies te dragen heeft. In deze samenkomst kan men het eigen verlies herdenken en stil staan bij de 'mensen van voorbij'.
Met muziek, poëzie en stilte willen we ruimte scheppen voor verdriet, maar misschien ook voor troost, dankbaarheid, licht en hoop.
Wie wil, mag daarbij een kaars aansteken en zo iemand gedenken.  
Mensen die niet een verlies hebben te gedenken kunnen door hun aanwezigheid een steun zijn voor anderen!

Vrijdag 2 november om 20.00 uur in  de Agneskerk

lees meer »
 
KERKCAFE IN MARTINUSKERK TE HEMPENS KERKCAFE IN MARTINUSKERK TE HEMPENS


ZONDAGMIDDAG  
4 NOVEMBER 2018
VAN 15.30 - 17.00 UUR


IN DE 
MARTINUSKERK IN HEMPENS

Het thema van deze middag is:   MUZIEK EN POEZIE


Rein Tolsma zal gedichten voorlezen van o.a.  Slauerhoff, Obe Postma,
Gerard Reve, Vasalis, Durk van der Ploeg en Rutger Kopland.
                     
Broer de Witte zal dit omlijsten met zijn muziek op een klavechord.    

EEN BIJZONDERE COMBINATIE .................... KOM EN LUISTER!

De toegang is gratis!

lees meer »
 
ZONDAG 7 OKTOBER 2018 ZONDAG 7 OKTOBER 2018

Het onderwerp van de kindernevendienst was: 'Wie vertrouw je?'
Jeugdouderling Marja Bakker heeft hier een gesprekje over met de kinderen.

lees meer »
 
DINSDAGOCHTEND GESPREKSKRING DINSDAGOCHTEND GESPREKSKRINGDinsdag  20 november komen we weer bij elkaar om een nieuw boek te bespreken. 
En mijn keus is daarbij gevallen op het recentelijk verschenen boek van rabbijn Jonathan Sacks: 'Niet in Gods naam'
Jonathan Sacks, voormalig opperrabbijn van Groot-Brittannië, is één van de belangrijke religieuze leiders van dit moment. Hij zet zich in voor het gesprek tussen de religies, met name waar het de drie abrahamitische religies van Jodendom, christendom en Islam betreft. In zijn boek 'Niet in Gods naam' houdt hij een krachtig pleidooi tegen religieus geïnspireerd geweld.

Iedereen is welkom!

lees meer »
 
KERKDIENSTEN AGNESKERK, MARTINUSKERK EN MARKANT KERKDIENSTEN AGNESKERK, MARTINUSKERK EN MARKANT

Op zondag 23 september zal er na de eerste dienst in de Agneskerk een tweede dienst zijn in MfC Markant.

Daarover het volgende:
In ons beleidsplan staat dat protestantse gemeente Goutum “iedere zondag (om 9.30 uur) bijeenkomt in de Agneskerk in Goutum; op de 2de zondag van de maand (om 11.30 uur) ook in de Martinuskerk in Hempens en op de 4de zondag van de maand (om 11.30 uur) in mfc Márkant in Zuiderburen
De liturgie in onze diensten is oecumenisch georiënteerd. 

lees meer »
 
VACATURE PENNINGMEESTER M/V VACATURE PENNINGMEESTER M/V

Vanwege het aftreden van onze penningmeester Pieter Miedema, komt het College van Kerkrentmeesters graag in contact met gemeenteleden die belangstelling hebben voor de functie van penningmeester. 

lees meer »