DIACONAAT DIACONAAT

 
 

 

De diaconale taken worden in onze gemeente verzorgd door het college van diakenen.
Kernbegrippen in het diaconaat zijn:

 

 

 

  • Barmhartigheid (goed doen)
  • Gerechtigheid (recht doen)
  • Rentmeesterschap
  • Wederkerigheid
  • Geloof in uitvoering
  • Vrede brengen


Het werk van de diakenen kan worden verdeeld in twee hoofdtaken:

1 Taken binnen de eigen gemeente

2 Taken over de gemeentegrenzen heen

Binnen de gemeente:

  • De diaken zamelt tijdens de collecte middelen in en vraagt om betrokkenheid bij het diaconale werk. 
  • De diaken is betrokken bij de voorbeden. De diaken brengt in, welke diaconale noden aandacht nodig hebben en voor welke hoopvolle initiatieven gedankt kan worden.
  • De diaken is betrokken bij de voorbereiding en het uitdelen bij het Avondmaal (de Tafel van de Heer) en zorgt ervoor dat iedereen hier aan kan meedoen.

Verder hebben de diakenen een taak in verschillende commissies zoals:

- Aanloophuis
- Diaconaal Platform Leeuwarden
- Bloemencommissie

De diakenen verzorgen ieder jaar een kerstmiddag voor oudere gemeenteleden en regelen de sobere maaltijd in de veertigdagentijd.

 

Buiten de eigen gemeente

- Collectes voor zending en werelddiaconaat
- Noodhulp inzamelingen
- Interactieve contacten met Colombia

 

                            
 

 

terug