COLLECTEGELDEN COLLECTEGELDEN

De collecteopbrengsten voor de diaconie waren in april:
Collecte    €  321,50
Gerlande  €    55,00

De hierna genoemde bedragen zijn overgemaakt:
St. Compassion                               €   33,00            

KIA Werelddiaconaat  Moldavië      €  275,00


De collecteopbrengsten voor de kerk waren in april   € 147,50 
Van dit bedrag is € 29,50 bestemd voor de landelijke collecte Missionair Werk.

Op 29 april was het Orgelconcert van Theo Jellema. De collecte voor onderhoud van de Agneskerk bedroeg
€ 288,75


ALLE GEVERS HARTELIJK DANK!

De collecten zijn van harte bij u aanbevolen.Wij willen u vragen uw gaven voor de collecten 1 x per 2 weken of 1 x per maand over te maken op onderstaande rekeningnummers.
                                                                                  
Bankrekeningnummer kerk: NL 49 RABO 0335 422 845
t.n.v. Protestantse Gemeente te Goutum c.a.
o.v.v. kerkcollecte

Bankrekeningnummer diaconie: NL 12 RABO 0335 413 811
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Goutum c.a.
o.v.v. diaconale collecte

terug