DIACONALE MEDEDELINGEN DIACONALE MEDEDELINGEN

In oktober heeft de diaconie de volgende giften ontvangen:

Collecte diaconie             €  396,00        
Gerlande                          €  40,00


De volgende bedragen zijn overgemaakt:
St. Compassion extra noodhulp Haïti      €  200,00
Bijdrage Aanloophuis                               €  358,00
PKN Kerk en Israël                             €  40,00     
PKN Jong Protestant                          €  40,00   

Kerk in Actie Werelddiaconaat                €   40,00

Adoptiekindje kindernevendienst Gerlande Bertin
Van Compassion ontvingen wij nog het volgende bericht over Gerlande. Gerlande woont in Haïti in het gebied wat getroffen is door een aardbeving. Door de verwoesting en chaos in het gebied is de communicatie niet optimaal. We weten op dit moment niet hoe het met Gerlande gaat. We weten dat zij in de bergen woont en hopen dat het goed met haar gaat.
Compassion vraagt ons te bidden voor Gerlande en haar omgeving. En voor de kerk, de medewerkers van Compassion in het veld en de andere hulpverlening die op gang komt. De diaconie zal een extra financiële bijdrage doen.

De collecteopbrengsten voor de kerk zijn in oktober:  € 255,00 
Hiervan is € 51,00 bestemd voor Kerk en Israël en € 51,00  voor Jong Protestant Nederland
                                                                                                                        
De collecten zijn van harte bij u aanbevolen.

Wij willen u vragen uw gaven voor de collecten 1 x per 2 weken of 1 x per maand over te maken op onderstaande rekeningnummers.
                                                                                  
Bankrekeningnummer kerk: NL 49 RABO 0335 422 845
t.n.v. Protestantse Gemeente te Goutum c.a.
o.v.v. kerkcollecte

Bankrekeningnummer diaconie: NL 12 RABO 0335 413 811
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Goutum c.a.
o.v.v. diaconale collecte 
terug