DIACONALE MEDEDELINGEN DIACONALE MEDEDELINGEN

De collecteopbrengsten voor de diaconie waren in juni: € 177,00
Gerlande € 20,00


De hierna genoemde bedragen zijn overgemaakt:
KIA Pinkstercollecte                               €  70,00
KIA Binnenlands Diaconaat                    €  70,00
Compassion                                            €  33,00De collecteopbrengsten voor de kerk waren in juli   € 180,00 


De collecten zijn van harte bij u aanbevolen.Wij willen u vragen uw gaven voor de collecten 1 x per 2 weken of 1 x per maand over te maken op onderstaande rekeningnummers.
                                                                                  
Bankrekeningnummer kerk: NL 49 RABO 0335 422 845
t.n.v. Protestantse Gemeente te Goutum c.a.
o.v.v. kerkcollecte

Bankrekeningnummer diaconie: NL 12 RABO 0335 413 811
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Goutum c.a.
o.v.v. diaconale collecte

terug