COLLECTEGELDEN COLLECTEGELDEN

De collecteopbrengsten voor de diaconie waren in februari:
Collecte    €  341,00
Gerlande  €    20,00

De hierna genoemde bedragen zijn overgemaakt:
St. Compassion                               €   33,00            

KIA Werelddiaconaat  Pakistan       €   75,00
KIA Noodhulp Ethiopië                     €  75,00
Giro 555 noodhulp Turkije en Syrië  € 500,00
KIA zending Zambia                         €   75,00

De collecteopbrengsten voor de kerk waren in februari:   € 228,00 
Dit bedrag is bestemd voor de gemeente.

ALLE GEVERS HARTELIJK DANK!

De collecten zijn van harte bij u aanbevolen.Wij willen u vragen uw gaven voor de collecten 1 x per 2 weken of 1 x per maand over te maken op onderstaande rekeningnummers.
                                                                                  
Bankrekeningnummer kerk: NL 49 RABO 0335 422 845
t.n.v. Protestantse Gemeente te Goutum c.a.
o.v.v. kerkcollecte

Bankrekeningnummer diaconie: NL 12 RABO 0335 413 811
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Goutum c.a.
o.v.v. diaconale collecte

terug