COLLECTEGELDEN COLLECTEGELDEN

De collecteopbrengst voor de diaconie waren in juli:
Collecte    €  509,55
Gerlande  €    20,00

De collecteopbrengst voor de diaconie in augustus:
Collecte    € 485,70
Gerlande   €   20,00

De hierna genoemde bedragen zijn overgemaakt in juli en augustus:
St. Compassion                               €   75,00 
Bootvluchtelingen                            €  290,00          

KIA Werelddiaconaat Indonesië      €    50,00
Aanloophuis                                    €  358,00
KIA Zomerzending Ghana               €   75,00
Brazos Abiertos                               €  500,00


De collecteopbrengsten voor de kerk waren in auguswtus € 214,05ALLE GEVERS HARTELIJK DANK!

De collecten zijn van harte bij u aanbevolen.Wij willen u vragen uw gaven voor de collecten 1 x per 2 weken of 1 x per maand over te maken op onderstaande rekeningnummers.
                                                                                  
Bankrekeningnummer kerk: NL 49 RABO 0335 422 845
t.n.v. Protestantse Gemeente te Goutum c.a.
o.v.v. kerkcollecte

Bankrekeningnummer diaconie: NL 12 RABO 0335 413 811
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Goutum c.a.
o.v.v. diaconale collecte

terug