DIACONALE MEDEDELINGEN DIACONALE MEDEDELINGEN
Collectedoelen voor zondag 6 december 2020                                                      
  • De eerste collecte is voor KIA Kids in Actie
  • De tweede collecte is voor de kerk


Opbrengst collecten in de maand november:

Diaconie: €545,00
€100,- naar de Voedselbank  Leeuwarden
€100- naar KIA Najaarszending
€100,- naar KIA Kinderen in de knel
€100,- naar Lilianefonds
€40,- naar Gerlande Bertin
€105,- naar de diaconie


Kerk: €296,-

Betaald aan doelcollecten volgens verdeelsleutel:

8 maart Missionair Werk        €80,65
5 april Jeugdwerk                   €79,-
10 mei Jeugdwerk                  €79,-
14 juni Dorpskerken               €79,-
13 september Jeugdwerk       €59,-
27 september Vredesweek     €59,-
4 oktober Kerk en Israël          €74,-
8 november Jeugdwerk           €72,50
22 november Pastoraat           €72,50

Hartelijk dank voor uw gaven in de maand november!
 
 
Ook in deze tijd, nu er aangepaste diensten zijn, worden de collecten van harte bij u aanbevolen.
Wij willen u vragen uw gaven voor de collecten 1 x per 2 weken of 1 x per maand over te maken op onderstaande rekeningnummers.

                                                                                  
Bankrekeningnummer kerk: NL 49 RABO 0335 422 845
t.n.v. Protestantse Gemeente te Goutum c.a.
o.v.v. kerkcollecte

Bankrekeningnummer diaconie: NL 12 RABO 0335 413 811
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Goutum c.a.
o.v.v. diaconale collecte 
terug