COLLECTEGELDEN COLLECTEGELDEN

De collecteopbrengsten voor de diaconie waren in oktober:
Collecte    € 270,50
Gerlande  €   40,00

De hierna genoemde bedragen zijn overgemaakt:
KIA Zending Indonesië                                €   40,00
Aanloophuis Leeuwarden                            € 358,00
Diaconaal quotum                                        € 337,52
Compassion                                                 €   33,00


De collecteopbrengsten voor de kerk waren in oktober:   € 217,50 
Er is € 43,50 overgemaakt aan de collecte Kerk aan Israël en eveneens € 43,50 voor het Missionaire Werk in Nederland.
.

De collecten zijn van harte bij u aanbevolen.Wij willen u vragen uw gaven voor de collecten 1 x per 2 weken of 1 x per maand over te maken op onderstaande rekeningnummers.
                                                                                  
Bankrekeningnummer kerk: NL 49 RABO 0335 422 845
t.n.v. Protestantse Gemeente te Goutum c.a.
o.v.v. kerkcollecte

Bankrekeningnummer diaconie: NL 12 RABO 0335 413 811
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Goutum c.a.
o.v.v. diaconale collecte

terug