DIACONALE MEDEDELINGEN DIACONALE MEDEDELINGEN

De collecteopbrengsten voor de diaconie waren in april: € 465,00
Gerlande € 25,00


De hierna genoemde bedragen zijn overgemaakt:
KIA Moldavië                             €  225,00
KIA WErelddiaconaat Libanon  €  175,00
Compassion                               €  33,00
Diaconaal quotum                      € 337,53


De collecteopbrengsten voor de kerk waren in april   € 260,00 
Van dit bedrag is € 65,00 bestemd voor landelijk jeugdwerk Jong Protestant

De collecten zijn van harte bij u aanbevolen.Wij willen u vragen uw gaven voor de collecten 1 x per 2 weken of 1 x per maand over te maken op onderstaande rekeningnummers.
                                                                                  
Bankrekeningnummer kerk: NL 49 RABO 0335 422 845
t.n.v. Protestantse Gemeente te Goutum c.a.
o.v.v. kerkcollecte

Bankrekeningnummer diaconie: NL 12 RABO 0335 413 811
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Goutum c.a.
o.v.v. diaconale collecte

terug