DIACONALE MEDEDELINGEN DIACONALE MEDEDELINGEN
Opbrengst collecten in de maand augustus
Diaconie: €308,00
Voor Gerlande Bertin kon €65,00 worden overgemaakt.
Er staat nu voldoende geld op haar spaarrekening voor de komende tijd.
Vandaar dat we voorlopig niet voor haar collecteren.
Voor de noodhulp aan Beiroet werd €200,00 overgemaakt. De diaconie heeft dat bedrag verdubbeld, zodat het mooie bedrag van €400,00 aan KIAnoodhulp kon worden overgemaakt.
Kerk: €218,00

Hartelijk dank voor uw gaven in de maand augustus!

Collectedoelen voor zondag 20 september 2020                                                      
  • De eerste collecte is voor de diaconie
  • De tweede collecte is voor de kerk

Ook in deze tijd, nu er aangepaste diensten zijn, worden de collecten van harte bij u aanbevolen.
Wij willen u vragen uw gaven voor de collecten 1 x per 2 weken of 1 x per maand over te maken op onderstaande rekeningnummers.

                                                                                  
Bankrekeningnummer kerk: NL 49 RABO 0335 422 845
t.n.v. Protestantse Gemeente te Goutum c.a.
o.v.v. kerkcollecte

Bankrekeningnummer diaconie: NL 12 RABO 0335 413 811
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Goutum c.a.
o.v.v. diaconale collecte
terug