DIACONALE MEDEDELINGEN DIACONALE MEDEDELINGEN
Collectedoelen voor zondag 17 januari 2021                                                      
  • De eerste collecte is voor de diaconie
  • De tweede collecte is voor de PKN ondersteuning gemeenten 


Opbrengst collecten in de maand december:

Diaconie: €368,00
In deze maand heeft de diaconie de volgende bedragen overgemaakt:

€100,- naar Diaconaal Platform Leeuwarden t.b.v. het straatpastoraat
€100- naar KIA Kind in de Knel, binnenlands diaconaat
€100,- naar KIA Kind in de Knel, buitenlands diaconaat
€200,- naar KIA Noodhulp Lesbos
€20,- naar Gerlande BertinKerk: €233,-

Betaald aan doelcollecten in december volgens verdeelsleutel:

Missionair Werk        €58,25


Hartelijk dank voor uw gaven in de maand december!
 
 
Ook in deze tijd, nu er aangepaste diensten zijn, worden de collecten van harte bij u aanbevolen.
Wij willen u vragen uw gaven voor de collecten 1 x per 2 weken of 1 x per maand over te maken op onderstaande rekeningnummers.

                                                                                  
Bankrekeningnummer kerk: NL 49 RABO 0335 422 845
t.n.v. Protestantse Gemeente te Goutum c.a.
o.v.v. kerkcollecte

Bankrekeningnummer diaconie: NL 12 RABO 0335 413 811
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Goutum c.a.
o.v.v. diaconale collecte 
terug