COLLECTEGELDEN COLLECTEGELDEN

De collecteopbrengst voor de diaconie in december:
Collecte    €  1151,47
Gerlande  €    20,00

De collecteopbrengst voor de diaconie in januari:
Collecte    €  234,20
Gerlande   €    20,00

De hierna genoemde bedragen zijn overgemaakt:
St. Compassion                               €   75,00 
Kinderen in de knel Oeganda          €  100,00
Kinderen in de knel Myanmar          €  100,00
Kinderen in de knel Oekraïne          €  100,00
Voedselbank                                    €  350,00
KIA Binnenlands Diaconaat             €  100,00
Stjoer Fryslân                                   €   25,00
Sûn Friesland                                   €   50,00
Aanloophuis                                      €   75,00
Arme kant van Friesland                   €   30,00
Stichting nabestaan na zelfdoding    €   15,00
Werkgroep kerken en landbouw        €   30,00
Stichting Present Leeuwarden           €   50,00
Maatjesproject ex-gedetineerden       €   40,00
Netwerk Nieuwkomers                       €    50,00
De Woonkamer                                  €    50,00
Laudato Si                                          €    50,00
Tûmba                                                €    50,00
KIA Binnenlands Diaconaat               €     75,00
Aanloophuis 1e kwartaal                    €   358,00De collecteopbrengsten voor de kerk waren in januari € 222,95
Hiervan gaat € 55,75 naar Missionair Werk.

ALLE GEVERS HARTELIJK DANK!

De collecten zijn van harte bij u aanbevolen.Wij willen u vragen uw gaven voor de collecten 1 x per 2 weken of 1 x per maand over te maken op onderstaande rekeningnummers.
                                                                                  
Bankrekeningnummer kerk: NL 49 RABO 0335 422 845
t.n.v. Protestantse Gemeente te Goutum c.a.
o.v.v. kerkcollecte

Bankrekeningnummer diaconie: NL 12 RABO 0335 413 811
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Goutum c.a.
o.v.v. diaconale collecte

terug