PASTORAAT PASTORAAT


Omzien naar mensen
Zoals God omziet naar mensen, zo zijn ook wij vanwege Hem geroepen, óm te zien naar elkaar. In de kerk van Jezus Christus, die de goede herder heet, is het meeleven van de leden met elkaar eigenlijk een vanzelfsprekende zaak. Niettemin is het pastoraat met name toevertrouwd aan de predikant en met hem aan de (wijk)ouderlingen en pastoraal medewerkers. Wanneer er voor hun gevoel aanleiding toe bestaat, zullen zij dikwijls zelf het initiatief nemen tot het bezoeken van mensen. Mocht dat er niet van gekomen zijn, dan horen zij graag, dat een bezoek alsnog op prijs gesteld wordt.

Pastoraal beraad
Vijf keer per jaar komen predikant, ouderlingen en pastoraal medewerkers bij elkaar in het zogenoemde pastoraal beraad. Daarin komen allerlei praktische zaken aan de orde en wordt ook de inhoudelijke kant van het pastoraat besproken. Met het oog op die inhoudelijke toerusting wordt o.a. gebruik gemaakt van het 'Ouderlingenblad'.

Sectieteams
Onze gemeente bestaat uit acht secties (wijken). Daarin zijn sectieteams werkzaam, die bij voorkeur bestaan uit tenminste één (wijk)ouderling, die tevens teamleider is, en enkele pastoraal medewerkers. Elke sectie heeft ook een aantal wijkposten
( totaal 47 ), die hand- en spandiensten verlenen.

SECTIE-INDELING:

SECTIE 1
De Pôlle, Tearnserdyk, Oer de Feart, Hounsdyk, Binnentún, Heechhiem, Buorren, De Tolve, Haven,
Wergeasterdyk (oneven)

Ouderling:
Willem van der Kooij - 058-8436979 of 06-25141545

Pastoraal medewerkers:
De Pôlle, 
Marlies Hemel - De Tolve 6 - Goutum - 058-2801775 - marlieshemel@gmail.com 

Hounsdyk, Tearnserdyk
Vacant

De Tolve
Joke Herder - Van Emingaleane 18 - Goutum  tel.058-2800101 - jokeherder@live.nl

Binnentún, Heechhiem en sectie 10
Vacant

Haven, Buorren, Wergeasterdyk (oneven)
Vacant

Oer de Feart
Vacant

Sectieposten:
De Pôlle, Hounsdyk, Tearnserdyk
Ruurd Rijpstra - De Pôlle 44 - 9084 BT Goutum - 058-2883549  - 06-12288876

Oer de Feart (even)
Jikke van Dijk - Oer de Feart 1 - 9084 BP - Goutum - 058-2882898  - jvandijk1970@hotmail.com 

Oer de Feart (oneven)
Vacant

De Tolve
Vacant

Wergeasterdyk (oneven), Buorren
Vacant

Haven
Dick Visser - Haven 1 - 9084 BX Goutum - 058-2166677

Heechiem, Binnentún
Vacant


SECTIE 2
De Tilbarten, Goutumerdyk, Brédyk, Boksumerdyk, Lykwei, Techumerdyk, De Nije Oanliz, Overijsselsestraatweg, De Trije, Wergeasterdyk (even), Van Emingaleane.
Aukjeslân, Bouweslân, Doekeslân, Gerbrigslân, Hinkeslân, Hoyteslân, Jelleslân, Lolkjeslân, Maaikeslân, Meinteslân, Oebeleslân, Pierslân, Rinzeslân, Siebeslân, Tjeerdlân.

Ouderling:
Jenny Mink - Wetterkrite 32, 9084 DM- 06-5594 6166 - jennymink@outlook.com 

Pastoraal medewerkers:
Wergeasterdyk (even), De Tilbarten 
Vacant tijdelijk Jenny Mink - Wetterkrite 32, 9084 DM- 06-5594 6166 - jennymink@outlook.com 

Goutumerdyk, Brédyk, Boksumerdyk. Overijsselsestraatweg en de Techumerdyk
Vacant tijdelijk Jenny Mink - Wetterkrite 32, 9084 DM- 06-5594 6166 - jennymink@outlook.com 

De Nije Oanliz, De Trije, Lykwei, Van Emingaleleane
Vacant tijdelijk Jenny Mink - Wetterkrite 32, 9084 DM- 06-5594 6166 - jennymink@outlook.com 

Sectieposten:
De Tilbarten (even en oneven), De Nije Oanliz
Vacant

Brédyk, Techumerdyk, Lykwei,
Rieneke Wijbenga - Brédyk 69-  9084 AG - Goutum, 058 - 2883876- rieneke.wijbenga@het.net.nl 

Goutumerdyk, Overijsselsestraatweg, Boksumerdyk, Wergeasterdyk (even)
Sietsche Heidinga - Goutumerdyk 65 - 9084 AD Goutum - 058-2883331

Van Emingaleane, De Trije
Minke Bloemsma - De Trije 34 - Goutum - 058-2890586 - minke.bloemsma65@gmail.com

Aukjeslân, Bouweslân, Doekeslân, Gerbrigslân, Hinkeslân, Hoyteslân, Jelleslân, Lolkjeslân, Maaikeslân, Meinteslân, Oebeleslân, Pierslân, Rinzeslân, Siebeslân, Tjeerdlân.
Mirjam Talma - Hoyteslân 58 - 06-38541917 - mstalma@tele2.nl


SECTIE 3
Wite Finne, De Pleats, Reade Poarte, Griene Daam, It Giele Fjild, It Blauwe Slot, Wetterkrite, Dobbehof, De Eker

Ouderling:
Tijdelijk: Willem van der Kooij, 058-8436979 / 06-25141545

Pastoraal medewerker:
Hennie Hoekstra, Wetterkrite 5 - 9084 BZ Goutum - 058-2664071 - E-mail: henniehoekstra@planet.nl 

Sectieposten:
Griene Daam

Vacant 

De Pleats
Hennie Hoekstra - Wetterkrite 5 - 9084 BZ Goutum - 058-2664071

Wite Finne, Reade Poarte
Anita Gerritsen - Reade Poarte 51 - 9084 DD Goutum - 058-2157957

Wetterkritte
Jansje Tolsma-Bakker - Wetterkrite 26 - 9084 DM Goutum - 058-2801034   - jtb@chello.nl 

It Blauwe Slot, It Giele Fjild
dhr. H en mw. A.G. Hettema - It Giele Fjild 7 - Goutum

Dobbehof
Nel Dijkstra - Woltjer - Dobbehof 33 - 9084 DR Goutum - 06-55385411 - nelwoltjer@hotmail.com 

De Eker
Tijdelijk: Boukje van Koningsveld -  tel. 06-51566655
              mail: boukjevank@gmail.com 
 


SECTIE 4 (Zuiderburen)
De Leijen, De Deelen, De Fluessen, Het Wijd, Wiardaplantage, Het Var, Het Zool, De Wetering, De Rijd, Zijlroede, De Wijmerts,
De Gronzen, De Welle, Moezel, Krommezijl

Ouderling:
Tijdelijk: Willem van der Kooij, 058- 8436979 / 06-25141545

Pastoraal medewerkers:
De Leijen, De Deelen, De Fluessen, Het Wijd, De Wetering,
Wim Paauw - De Boorne 28 - 8939 BS Leeuwarden -058-2137523 - w.paauw@hetnet.nl

Het Var, Het Zool, Wiardaplantage, Zijlroede, Moezel
Dicky Stroetenga - Langesân 14 - Leeuwarden - 058-8430722 - DGstroetenga@hotmail.com

De Rijd, De Welle, De Gronzen, De Wijmerts, Krommezijl 
Willy van Dijk - De Lits 17 - 8939 BX Leeuwarden - 058-2138456 - 06-10947810
 jwvdijk@kpnmail.nl


Sectieposten:

Het Zool
Cobie Algra - Het Zool 55 - 8939 BL Leeuwarden - 058-2129456

Het Var, Wiardaplantage
Angeline Barendrecht - Het Var 52 - 8939 BJ Leeuwarden - 058-2890100

De Deelen, De Fluessen, De Leijen, Het Wijd
Selie van der Veer -De Deelen 6 - 8939 BD Leeuwarden - 06-15110277

De Wetering
Marja Bakker - De Wetering 63 - 8939 BN Leeuwarden - 058-2886977

De Welle,
Nelie Tuin - De Welle 20 - 8939 AT Leeuwarden - 058-2671439

De Gronzen, de Rijd nrs.108a t/m 198 en 49 t/m 99
Vacant

Krommezijl
Vacant

De Rijd nrs.:2 t/m 108 en 1 t/m 47 
Tijdelijk -
Johan van Dijk - de Lits 17 - 8939 BX Leeuwarden - 058 -2138456 - 06-23134842


SECTIE 5 (Zuiderburen)
De Linde, De Lits, De Lauwers, De Tjonger, Pikemar,
Ulemar, Eeltsjemar, Guozzemar, Hissemar, Jentsjemar, Offemar

Ouderling:
Tijdelijk: Willem van der Kooij, 058-8436979 / 06- 25141545

Pastoraal medewerkers:
Wite Mar, Eeltsjemar, Guozzemar, Ulemar, Pikemar, Hissemar, Jentsjemar, Offemar
Rigtje van Eijk - De Boorne 33 - 8939 BS Leeuwarden - 058-2882101

De Lits, De Lauwers, De Tjonger, De Linde
Tjitske Halma - De Lits 55 - 8939 BR Leeuwarden - 06-53378984  -  tjitske.halma@kpnmail.nl

Sectieposten:

De Lits
Johan van Dijk - De Lits 3 - 8939 BX Leeuwarden - 058-2881462

De Lauwers
Harry Kuiper - De Lauwers 6 - 8939 BW Leeuwarden - 06-57437139

De Tjonger
Gerrie van der Meulen - De Tjonger 9 - 8939 BV Leeuwarden - 06-14705549 -  hhh.meulen@planet.nl 

De Linde
Vacant

Guozzemar, Eeltsjemar, Hissemar, Skûtesân
Vacant

Offemar, Jentsjemar
Rika Hiemstra - Offemar 40 - 8939 CM Leeuwarden - 06-20994448 - rika.hiemstra@upcmail.nl

Ulemar, Pikemar
Dick Lange - Pikemar 44 - 8939 CD Leeuwarden - 058-8446562 - thealangezetstra@gmail.com

 


SECTIE 6 (Zuiderburen, Hempens,Teerns)
De Boorne, Noorder Stienplaat, Braksân, Frouwesân, Ytsjesân, Skûtesân, Moleplaat, Suder Stienplaat en Hempens/Teerns

Ouderling:
Tijdelijk: Willem van der Kooij, 058-8436979, 06-25141545

Pastoraal medewerkers:
Vitusleane, Suderbuorren, Skoalledyk, Reintje Visser-Beardastrjitte, Noarder Stienplaat, Nicolaasleane, It Streekje, It Leechje, Himpenserdyk, Glinswei
Rika Hiemstra, Offemar 40 - 8939 CM Leeuwarden - 058-2802085 - rika.hiemstra@upcmail.nl

Skûtesân, Braksân, Frouwesân,
Dicky Stroetenga - Langesân 14 - Leeuwarden - 058-8430722 - DGstroetenga@hotmail.com

Ytsjesân, Moleplaat
Liesbeth van der Veen - de Linde 22 - 8939 BT- 06 25212309  jurjen@jurjentalsma.nl

Langesân, Suder Stienplaat
Vacant

Sectieposten

Hempens, Teerns,
Jantine de Boer - Glinswei 7 - 9086 CC Hempens - 06-13622800

De Boorne
Rigtje van Eijk - De Boorne 33 - 8939 BS Leeuwarden - 058-2882101

Moleplaat + Braksân
Sieta de Vries - Langesân 48 - 8939 DZ Leeuwarden - 058-2129582 - sietakingma@kpnmail.nl 

Langesân
Pieter Miedema - Langesan 44, 8939 DZ Leeuwarden

Ytsjesân
Fokke van Dijk -Ytsjesân 91- 8939 DN Leeuwarden - 06 54973799 - vandijkfokke@gmail.com 

Frouwesân

Berber Pasveer - Frouwesân 14 Leeuwarden - 06-15966090- berberpasveer@gmail.com

Noorder Stienplaat, Skûtesân, Suder Stienplaat
Dick Lange - Pikemar 44 - 8939 CD Leeuwarden - 058-844656 - thealangezetstra@gmail.com

 


SECTIE 7 - De Zuidlanden

Ouderling:
Johan Snijder - 058-2883723

Pastoraal medewerker(s)
Vacant

Sectiepost:
Jabikswoude
Vacant

Techum
Henk de Vries - bezoek nieuw ingekomenen


 


SECTIE 8 - Wiarda

Ouderling:
Johan Snijder -
058- 2883723

Pastoraal medewerker:
Vacant


Sectiepost:
De Ljepper, De Ynset, De Ofset, De Skâns, De Pols, Klimme, De Jint, De Oanrin, De Fierljepper
Mirjam Klos - Kuipers - De Ynset 18, 8941 DP Leeuwarden - tel.: 06 18705036


SECTIE 9  - de Klamp

Ouderling:

Johan Snijder - 058-2883723

Pastoraal medewerker:
Vacant

Sectiepost:
Vacant

 SECTIE 10
Gemeenteleden buiten de kerkelijke gemeentegrens.

Ouderling:
Willem van der Kooij -
058-8436979  of  06-25141545

Pastoraal medewerker:
Marlies Hemel - De Tolve 6 - Goutum - 058-2801775 - 
marlieshemel@gmail.com 

Sectiepost:
Vacant

 


 


 

terug