PASTORAAT PASTORAAT


Omzien naar mensen
Zoals God omziet naar mensen, zo zijn ook wij vanwege Hem geroepen, óm te zien naar elkaar. In de kerk van Jezus Christus, die de goede herder heet, is het meeleven van de leden met elkaar eigenlijk een vanzelfsprekende zaak. Niettemin is het pastoraat met name toevertrouwd aan de predikant en met hem aan de (wijk)ouderlingen en pastoraal medewerkers. Wanneer er voor hun gevoel aanleiding toe bestaat, zullen zij dikwijls zelf het initiatief nemen tot het bezoeken van mensen. Mocht dat er niet van gekomen zijn, dan horen zij graag, dat een bezoek alsnog op prijs gesteld wordt.

Pastoraal beraad
Vijf keer per jaar komen predikant, ouderlingen en pastoraal medewerkers bij elkaar in het zogenoemde pastoraal beraad. Daarin komen allerlei praktische zaken aan de orde en wordt ook de inhoudelijke kant van het pastoraat besproken. Met het oog op die inhoudelijke toerusting wordt o.a. gebruik gemaakt van het 'Ouderlingenblad'.

Sectieteams
Onze gemeente bestaat uit acht secties (wijken). Daarin zijn sectieteams werkzaam, die bij voorkeur bestaan uit tenminste één (wijk)ouderling, die tevens teamleider is, en enkele pastoraal medewerkers. Elke sectie heeft ook een aantal wijkposten
( totaal 47 ), die hand- en spandiensten verlenen.

SECTIE-INDELING:

SECTIE 1
De Pôlle, Tearnserdyk, Oer de Feart, Hounsdyk, Binnentún, Heechhiem, Buorren, De Tolve, Haven,
Wergeasterdyk (oneven)

Ouderling:
Vacant

Pastoraal medewerkers:
De Pôlle, 
Marlies Hemel 058-2801775 - marlieshemel@gmail.com 

Hounsdyk, Tearnserdyk
Vacant

De Tolve
Joke Herder - tel.058-2800101 - jokeherder@live.nl

Binnentún, Heechhiem en sectie 10
Vacant

Haven, Buorren, Wergeasterdyk (oneven)
Vacant

Oer de Feart
Vacant

Sectieposten:
De Pôlle, Hounsdyk, Tearnserdyk
Ruurd Rijpstra  058-2883549  - 06-12288876

Oer de Feart (even)
Jikke van Dijk  058-2882898  - jvandijk1970@hotmail.com 

Oer de Feart (oneven)
Vacant

De Tolve
Vacant

Wergeasterdyk (oneven), Buorren
Vacant

Haven
Dick Visser - 058-2166677

Heechiem, Binnentún
Vacant


SECTIE 2
De Tilbarten, Goutumerdyk, Brédyk, Boksumerdyk, Lykwei, Techumerdyk, De Nije Oanliz, Overijsselseweg, De Trije, Wergeasterdyk (even), Van Emingaleane.
Aukjeslân, Bouweslân, Doekeslân, Gerbrigslân, Hinkeslân, Hoyteslân, Jelleslân, Lolkjeslân, Maaikeslân, Meinteslân, Oebeleslân, Pierslân, Rinzeslân, Siebeslân, Tjeerdlân.

Pastoraal medewerker:
Jenny Mink 06-5594 6166 - jennymink@outlook.com 

Sectieposten:
De Tilbarten (even en oneven), De Nije Oanliz
Trijnie Bultstra en Pieter Hoekstra - 06-28752952 - klaproos@zininbloemen.nl 

Brédyk, Techumerdyk, Lykwei,
Rieneke Wijbenga - 058 - 2883876- rieneke.wijbenga@het.net.nl 

Goutumerdyk, Overijsselseweg, Boksumerdyk, Wergeasterdyk (even)
Sietsche Heidinga  - 058-2883331

Van Emingaleane, De Trije
Minke Bloemsma - 058-2890586 - minke.bloemsma65@gmail.com

Aukjeslân, Bouweslân, Doekeslân, Gerbrigslân, Hinkeslân, Hoyteslân, Jelleslân, Lolkjeslân, Maaikeslân, Meinteslân, Oebeleslân, Pierslân, Rinzeslân, Siebeslân, Tjeerdlân.
Mirjam Talma - 06-38541917 - mstalma@tele2.nl


SECTIE 3
Wite Finne, De Pleats, Reade Poarte, Griene Daam, It Giele Fjild, It Blauwe Slot, Wetterkrite, Dobbehof, De Eker

Ouderling:
Vacant

Pastoraal medewerker:
Hennie Hoekstra, - 058-2664071 - E-mail: henniehoekstra@planet.nl 

Sectieposten:
Griene Daam

Carla de Vries - 06-83350510 - alcabrama@gmail.com 

De Pleats
Hennie Hoekstra - 058-2664071 E-mail: henniehoekstra@planet.nl 

Sectieposten:

Wite Finne, Reade Poarte
Anita Gerritsen  - 058-2157957

Wetterkritte
Jansje Tolsma-Bakker - 058-2801034   - jtb@chello.nl 

It Blauwe Slot, It Giele Fjild
dhr. H en mw. A.G. Hettema -

Dobbehof
Nel Dijkstra - Woltjer  - 06-55385411 - nelwoltjer@hotmail.com 

De Eker
Tijdelijk: Boukje van Koningsveld -  tel. 06-51566655 - E-mail: boukjevank@gmail.com 
 


SECTIE 4 (Zuiderburen)
De Leijen, De Deelen, De Fluessen, Het Wijd, Wiardaplantage, Het Var, Het Zool, De Wetering, De Rijd, Zijlroede, De Wijmerts,
De Gronzen, De Welle, Moezel, Krommezijl

Ouderling:
Vacant

Pastoraal medewerkers:
De Leijen, De Deelen, De Fluessen, Het Wijd, De Wetering,
Wim Paauw  -058-2137523 - w.paauw@hetnet.nl

Het Var, Het Zool, Wiardaplantage, Zijlroede, Moezel
Dicky Stroetenga - 058-8430722 - DGstroetenga@hotmail.com

De Rijd, De Welle, De Gronzen, De Wijmerts, Krommezijl 
Willy van Dijk - 058-2138456 - 06-10947810 - jwvdijk@kpnmail.nl


Sectieposten:

Het Zool
Cobie Algra - 058-2129456

Het Var, Wiardaplantage
Angeline Barendrecht - 058-2890100

De Deelen, De Fluessen, De Leijen, Het Wijd
Selie van der Veer - 06-15110277

De Wetering
Marja Bakker  - 058-2886977

De Welle,
Nelie Tuin  - 058-2671439

De Gronzen, de Rijd nrs.108a t/m 198 en 49 t/m 99
Vacant

Krommezijl
Vacant

De Rijd nrs.:2 t/m 108 en 1 t/m 47 
Tijdelijk -
Johan van Dijk  - 058 -2138456 - 06-23134842


SECTIE 5 (Zuiderburen)
De Linde, De Lits, De Lauwers, De Tjonger, Pikemar,
Ulemar, Eeltsjemar, Guozzemar, Hissemar, Jentsjemar, Offemar

Ouderling:
Vacant

Pastoraal medewerkers:
Wite Mar, Eeltsjemar, Guozzemar, Ulemar, Pikemar, Hissemar, Jentsjemar, Offemar
Rigtje van Eijk - 058-2882101

De Lits, De Lauwers, De Tjonger, De Linde
Tjitske Halma - 06-53378984  -  tjitske.halma@kpnmail.nl

Sectieposten:

De Lits
Johan van Dijk - 058-2881462

De Lauwers
Harry Kuiper - 06-57437139

De Tjonger
Gerrie van der Meulen  - 06-14705549 -  hhh.meulen@planet.nl 

De Linde
Vacant

Guozzemar, Eeltsjemar, Hissemar, Skûtesân
Vacant

Offemar, Jentsjemar
Rika Hiemstra - 06-20994448 - rika.hiemstra@upcmail.nl

Ulemar, Pikemar
Dick Lange - 058-8446562 - thealangezetstra@gmail.com

 


SECTIE 6 (Zuiderburen, Hempens,Teerns)
De Boorne, Noorder Stienplaat, Braksân, Frouwesân, Ytsjesân, Skûtesân, Moleplaat, Suder Stienplaat en Hempens/Teerns

Ouderling:
Vacant

Pastoraal medewerkers:
Vitusleane, Suderbuorren, Skoalledyk, Reintje Visser-Beardastrjitte, Noarder Stienplaat, Nicolaasleane, It Streekje, It Leechje, Himpenserdyk, Glinswei
Rika Hiemstra  - 058-2802085 - rika.hiemstra@upcmail.nl

Skûtesân, Braksân, Frouwesân,
Dicky Stroetenga  - 058-8430722 - DGstroetenga@hotmail.com

Ytsjesân, Moleplaat
Liesbeth van der Veen - 06 25212309  jurjen@jurjentalsma.nl

Langesân, Suder Stienplaat
Vacant

Sectieposten

Hempens, Teerns,
Jantine de Boer - 06-13622800

De Boorne
Rigtje van Eijk - 058-2882101

Moleplaat + Braksân
Sieta de Vries - 058-2129582 - sietakingma@kpnmail.nl 

Langesân
Pieter Miedema 

Ytsjesân
Fokke van Dijk - 06 54973799 - vandijkfokke@gmail.com 

Frouwesân

Berber Pasveer - 06-15966090- berberpasveer@gmail.com

Noorder Stienplaat, Skûtesân, Suder Stienplaat
Dick Lange - 058-844656 - thealangezetstra@gmail.com

 


SECTIE 7 - De Zuidlanden

Ouderling:
Johan Snijder - 058-2883723

Pastoraal medewerker(s)
Vacant

Sectiepost:
Jabikswoude
Vacant

Techum
Henk de Vries - bezoek nieuw ingekomenen


 


SECTIE 8 - Wiarda

Ouderling:
Johan Snijder -
058- 2883723

Pastoraal medewerker:
Vacant


Sectiepost:
De Ljepper, De Ynset, De Ofset, De Skâns, De Pols, Klimme, De Jint, De Oanrin, De Fierljepper
Mirjam Klos - Kuipers - tel.: 06 18705036


SECTIE 9  - de Klamp

Ouderling:

Johan Snijder - 058-2883723

Pastoraal medewerker:
Vacant

Sectiepost:
Vacant

 SECTIE 10
Gemeenteleden buiten de kerkelijke gemeentegrens.

Ouderling:
Vacant

Pastoraal medewerker:
Marlies Hemel - 058-2801775 - marlieshemel@gmail.com 

Sectiepost:
Vacant

 


 


 

terug