PASTORAAT PASTORAAT


Omzien naar mensen
Zoals God omziet naar mensen, zo zijn ook wij vanwege Hem geroepen, óm te zien naar elkaar. In de kerk van Jezus Christus, die de goede herder heet, is het meeleven van de leden met elkaar eigenlijk een vanzelfsprekende zaak. Niettemin is het pastoraat met name toevertrouwd aan de predikant en met hem aan de (wijk)ouderlingen en pastoraal medewerkers. Wanneer er voor hun gevoel aanleiding toe bestaat, zullen zij dikwijls zelf het initiatief nemen tot het bezoeken van mensen. Mocht dat er niet van gekomen zijn, dan horen zij graag, dat een bezoek alsnog op prijs gesteld wordt.

Pastoraal beraad
Vijf keer per jaar komen predikant, ouderlingen en pastoraal medewerkers bij elkaar in het zogenoemde pastoraal beraad. Daarin komen allerlei praktische zaken aan de orde en wordt ook de inhoudelijke kant van het pastoraat besproken. Met het oog op die inhoudelijke toerusting wordt o.a. gebruik gemaakt van het 'Ouderlingenblad'.

Sectieteams
Onze gemeente bestaat uit acht secties (wijken). Daarin zijn sectieteams werkzaam, die bij voorkeur bestaan uit tenminste één (wijk)ouderling, die tevens teamleider is, en enkele pastoraal medewerkers. Elke sectie heeft ook een aantal wijkposten
( totaal 47 ), die hand- en spandiensten verlenen.

SECTIE-INDELING:

SECTIE 1
De Pôlle, Tearnserdyk, Oer de Feart, Hounsdyk, Binnentún, Heechhiem, Buorren, De Tolve, Haven,
Wergeasterdyk (oneven)

Ouderling:
Vacant

Pastoraal medewerkers:
De Pôlle, Hounsdyk, Tearnserdyk en een gedeelte van sectie 10
Marlies Hemel - De Tolve 6 - Goutum - 058-2801775 -

De Tolve
Joke Herder - Van Emingaleane 18 - Goutum  tel.058-2800101 -

Binnentún, Heechhiem en een gedeelte van sectie 10
Vacant

Haven, Buorren, Wergeasterdyk (oneven)
Vacant

Oer de Feart
Vacant

Sectieposten:
De Pôlle, Hounsdyk, Tearnserdyk
Ruurd Rijpstra - De Pôlle 44 - 9084 BT Goutum - 058-2883549

Oer de Feart (even)
Jikke van Dijk - Oer de Feart 1 - 9084 BP - Goutum - 058-2882898

Oer de Feart (oneven)
Vacant

De Tolve
Tineke Elzinga - De Tolve 64 - 9084 BK Goutum - 058-2884020

Wergeasterdyk (oneven), Buorren
Vacant

Haven
Dick Visser - Haven 1 - 9084 BX Goutum - 058-2166677

Heechiem, Binnentún
Vacant


SECTIE 2
De Tilbarten, Goutumerdyk, Brédyk, Boksumerdyk, Lykwei, Techumerdyk, De Nije Oanliz, Overijsselsestraatweg, De Trije, Wergeasterdyk (even), Van Emingaleane.

Ouderling:
Jenny Mink - Wetterkrite 32, 9084 DM- 06-5594 6166 -  

Pastoraal medewerkers:
Wergeasterdyk (even), De Tilbarten 
Vacant tijdelijk Jenny Mink - Wetterkrite 32, 9084 DM- 06-5594 6166 -  

Goutumerdyk, Brédyk, Boksumerdyk. Overijsselsestraatweg en de Techumerdyk
Vacant tijdelijk Jenny Mink - Wetterkrite 32, 9084 DM- 06-5594 6166 -  

De Nije Oanliz, De Trije, Lykwei, Van Emingaleleane
Vacant tijdelijk Jenny Mink - Wetterkrite 32, 9084 DM- 06-5594 6166 -  

Sectieposten:
De Tilbarten (even en oneven), De Nije Oanliz
Vaca

Brédyk, Techumerdyk, Lykwei,
Rieneke Wijbenga - Brédyk 69-  9084 AG - Goutum, 058 - 2883876-

Goutumerdyk, Overijsselsestraatweg, Boksumerdyk, Wergeasterdyk (even)
Sietsche Heidinga - Goutumerdyk 65 - 9084 AD Goutum - 058-2883331

Van Emingaleane, De Trije
Minke Bloemsma - De Trije 34 - Goutum - 058-2890586 -


SECTIE 3
Wite Finne, De Pleats, Reade Poarte, Griene Daam, It Giele Fjild, It Blauwe Slot, Wetterkrite, Dobbehof, De Eker

Ouderling:
Vacant

Pastoraal medewerkers:
De Pleats, De Eker, Dobbehof, Wetterkrite
Vacant 

It Blauwe Slot, It Giele Fjild, Griene Daam, Reade Poarte en Wite Finne
Gusta Fennema - Reade Poarte 12 - 9084 DC Goutum - 058-2120913


Tijdelijk: bezoek nieuw ingekomenen: Hennie Hoekstra - Wetterkrite 5 - 9084 BZ Goutum - 058-2664071 

Sectieposten:
Griene Daam

Vacant 

De Pleats
Hennie Hoekstra - Wetterkrite 5 - 9084 BZ Goutum - 058-2664071

Wite Finne, Reade Poarte
Anita Gerritsen - Reade Poarte 51 - 9084 DD Goutum - 058-2157957

Wetterkritte
Jansje Tolsma - Wetterkrite 26 - 9084 DM Goutum - 058-2801034

It Blauwe Slot, It Giele Fjild
dhr. H en mw. A.G. Hettema - It Giele Fjild 7 - Goutum

Dobbehof
Nelleke Dijkstra - Dobbehof 33 - 9084 DR Goutum - 058-2162899

De Eker
Murkje Bergsma- De Eker 22 - 9084 DS Goutum - 058-8442216

 


SECTIE 4 (Zuiderburen)
De Leijen, De Deelen, De Fluessen, Het Wijd, Wiardaplantage, Het Var, Het Zool, De Wetering, De Rijd, Zijlroede, De Wijmerts,
De Gronzen, De Welle, Moezel, Krommezijl

Ouderling:
Vacant

Pastoraal medewerkers:
De Leijen, De Deelen, De Fluessen, Het Wijd, De Wetering,
Wim Paauw - De Boorne 28 - 8939 BS Leeuwarden -058-2137523 - 

Het Var, Het Zool, Wiardaplantage, Zijlroede, Moezel
Dicky Stroetenga - Langesân 14 - Leeuwarden - 058-8430722 - 

De Rijd, De Welle, De Gronzen, De Wijmerts, Krommezijl 
Willy van Dijk - De Lits 17 - 8939 BX Leeuwarden - 058-2138456 - 


Sectieposten:

Het Zool
Cobie Algra - Het Zool 55 - 8939 BL Leeuwarden - 058-2129456

Het Var, Wiardaplantage
Angeline Barendrecht - Het Var 52 - 8939 BJ Leeuwarden - 058-2890100

De Deelen, De Fluessen, De Leijen, Het Wijd
Selie van der Veer -De Deelen 6 - 8939 BD Leeuwarden - 058-2671733

De Wetering
Marja Bakker - De Wetering 63 - 8939 BN Leeuwarden - 058-2886977

De Welle,
Nelie Tuin - De Welle 20 - 8939 AT Leeuwarden - 058-2671439

De Gronzen, de Rijd nrs.108a t/m 198 en 49 t/m 99
Harry van Dijk - De Rijd 128 - 8939 AH Leeuwarden - 06-54973777

Krommezijl
Vacant

De Rijd nrs.:2 t/m 108 en 1 t/m 47 
Tijdelijk -
Johan van Dijk - de Lits 17 - 8939 BX Leeuwarden - 058 -2138456


SECTIE 5 (Zuiderburen)
De Linde, De Lits, De Lauwers, De Tjonger, Pikemar,
Ulemar, Eeltsjemar, Guozzemar, Hissemar, Jentsjemar, Offemar

Ouderling:
Vacant

Pastoraal medewerkers:
Wite Mar, Eeltsjemar, Guozzemar, Ulemar, Pikemar, Hissemar, Jentsjemar, Offemar
Rigtje van Eijk - De Boorne 33 - 8939 BS Leeuwarden - 058-2882101

De Lits, De Lauwers, De Tjonger, De Linde
Tjitske Halma - De Lits 55 - 8939 BR Leeuwarden - 058-2895776 

Sectieposten:

De Lits
Johan van Dijk - De Lits 3 - 8939 BX Leeuwarden - 058-2881462

De Lauwers
Harry Kuiper - De Lauwers 6 - 8939 BW Leeuwarden - 058-2881633

De Tjonger
Gerrie van der Meulen - De Tjonger 9 - 8939 BV Leeuwarden - 058-2896185

De Linde
Reitse v.d. Valk - De Linde 8 - 8939 BT Leeuwarden - 058-2883516

Guozzemar, Eeltsjemar, Hissemar, Skûtesân
Vacant

Offemar, Jentsjemar
Rika Hiemstra - Offemar 40 - 8939 CM Leeuwarden - 058-2802085 - 

Ulemar, Pikemar
Dick Lange - Pikemar 44 - 8939 CD Leeuwarden - 058-8446562

 


SECTIE 6 (Zuiderburen, Hempens,Teerns)
De Boorne, Noorder Stienplaat, Braksân, Frouwesân, Ytsjesân, Skûtesân, Moleplaat, Suder Stienplaat en Hempens/Teerns

Ouderling:

Pastoraal medewerkers:
Vitusleane, Suderbuorren, Skoalledyk, Reintje Visser-Beardastrjitte, Noarder Stienplaat, Nicolaasleane, It Streekje, It Leechje, Himpenserdyk, Glinswei
Rika Hiemstra, Offemar 40 - 8939 CM Leeuwarden - 058-2802085 - 

Skûtesân, Braksân, Frouwesân,
Dicky Stroetenga - Langesân 14 - Leeuwarden - 058-8430722 - 

Ytsjesân, Moleplaat
Liesbeth van der Veen - de Linde 22 - 8939 BT- 06 25212309  

Langesân, Suder Stienplaat
Vacant

Sectieposten

Hempens, Teerns,
Jantine de Boer - Glinswei 7 - 9086 CC Hempens - 058- 8440115

De Boorne
Rigtje van Eijk - De Boorne 33 - 8939 BS Leeuwarden - 058-2882101

Moleplaat + Braksân
Sieta de Vries - Langesân 48 - 8939 DZ Leeuwarden - 058-2129582

Langesân
Pieter Miedema - Langesan 44, 8939 DZ Leeuwarden

Ytsjesân
Fokke van Dijk -Ytsjesân 91- 8939 DN Leeuwarden - 06 54973799

Frouwesân

Berber Pasveer - Frouwesân 14 Leeuwarden - 06-15966090- 

Noorder Stienplaat, Skûtesân, Suder Stienplaat
Dick Lange - Pikemar 44 - 8939 CD Leeuwarden - 058-844656

 


SECTIE 7 - De Zuidlanden

Ouderling:
Vacant

Pastoraal medewerker(s)
Vacant

Sectiepost:
Jabikswoude
Mirjam Talma - Hoyteslân 58 - 06-38541917 -

Techum
Henk de Vries

Wiarda
Vacant

 


SECTIE 10
Gemeenteleden buiten de kerkelijke gemeentegrens.

Pastoraal medewerker:
Marlies Hemel - De Tolve 6 - Goutum - 058-2801775 - 

Sectiepost
Vacant


 


 

terug