BEHEER BEHEER

Kerkrentmeesters
Dit college is belast met de zorg voor materiële zaken van onze gemeente voor zover deze niet aan de diaconie zijn toevertrouwd. Deze materiële zaken omvatten het beheer van bezittingen en het onderhoud van de kerkelijke gebouwen.

Koster
Als koster is aan onze kerk verbonden:
Sytske Aalders
E-mail: koster@agneskerkgoutum.nl
Tel.: 06-15178351
Zij heeft tevens het beheer van de begraafplaatsen in Goutum en Swichum

Collectebonnen
Gemeenteleden kunnen hun bijdrage aan de collectes in de
wekelijkse eredienst ook geven door middel van collectebonnen.waardoor deze bijdrage een aftrekpost bij de belastingaangifte kan worden. Er worden drie soorten collectebonnen beschikbaar gesteld: bon €0,50 à €10,- per vel, €0,75 à € 15 per vel en € 1,25 à € 25 per vel. 

De collectebonnen zijn op 2 manieren te verkrijgen.
U kunt de collectebonnen schriftelijk bestellen, onder gelijktijdige overmaking van het verschuldigde bedrag op bankrekening NL49RABO0335422845  t.n.v. Prot. Gem. te Goutum c.a. o.v.v. Collectebonnen.
U mailt of stuurt uw bestelling naar:
Boukje van Koningsveld 
E-mail: penningmeester@agneskerkgoutum.nl

Na ontvangst van het verschuldigde bedrag worden de bonnen bij u thuis bezorgd. Vermeldt u daarom ook uw naam en adres bij uw bestelling en let er op dat de naam in uw bestelling overeenkomt met de tenaamstelling van uw bank en / of girorekening om herkenning mogelijk te maken.

 

Administratie
De financiële administratie wordt gevoerd door
KKA
De Drift 46
9203 GH Drachten
Contactpersoon dhr. J.W. Offringa tel. 0512-539970
 

Kerkelijk bureau
Op het kerkelijk bureau kunt u aanvragen indienen voor doop en huwelijk. Tevens kunnen veranderingen in gezinssamenstelling, verhuizingen e.d. (noodzakelijk voor een goede registratie) worden gemeld. Adres kerkelijk bureau:
Sjouke Knobbe
Douwe Hoekstra
E-mailadres: kerkelijkbureau@agneskerkgoutum.nl

 

terug