CONTACT CONTACT

1.    CONTACTGEGEVENS EN ORGANISATIE
 
1.1  Agneskerk
Bezoekadres: Buorren 23, 9084 BB Goutum
Postadres: Postbus 8559, 8903 KN Leeuwarden

 
1.2  Predikant
Ds. Siebe Sijtsema

E-mailpredikant@agneskerkgoutum.nl 
Tel.: 06-30561556

1.3  Kerkelijk werker:
Annemiek Heerma
Email: a.heerma@agneskerkgoutum.nl  
Tel.: 06-25162885
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met mevr. Heerma.
Haar werkdagen zijn: maandag en dinsdag.


1.4  Koster
Dirk van Weerden
E-mail: koster@agneskerkgoutum.nl 
Tel.: 06-1517 8351   


1.5  Voorzitter & scriba kerkenraad: zie verderop onder 2.  kerkenraad
 
1.6  Kerkelijk bureau
E-mail: kerkelijkbureau@agneskerkgoutum.nl
 
1.7  Financiële administratie
E-mail: penningmeester@agneskerkgoutum.nl
 
Bankrekening kerk:
Bankrekening NL49RABO0335422845
t.n.v.Protestantse gemeente te Goutum c.a.
 
1.8  Administrerend diaken
E-mail: diaconie@agneskerkgoutum.nl


Bankrekening diaconie:
Bankrekening NL12RABO0335413811 t.n.v.
Diaconie Protestantse gemeente te Goutum c.a.
E-mail: diaconie@agneskerkgoutum.nl

2.    KERKENRAAD
De kerkenraad heeft volgens de kerkorde tot taak het dragen van zorg en verantwoordelijkheid voor de erediensten en het leiding geven aan de opbouw van de gemeente. De kerkenraad vergadert op de tweede maandag van de maand, behalve in de maanden juli en augustus.
 
2.1  Voorzitter:
Trudi Gorter 
E-mail: voorzitter@agneskerkgoutum.nl

2.2 Scriba: 
Paul van der Wal 
E-mail: scriba@agneskerkgoutum.nl

2.3 Predikant: 
Siebe Sijtsema 
E-mailpredikant@agneskerkgoutum.nl 


2.4  Pastorale ouderlingen:
Trudi Gorter
Cocky den Hollander 
Marja Bakker


De pastorale ouderlingen zijn bereikbaar op:
E-mail: pastoraat@agneskerkgoutum.nl 
Tel.: 058-2889990  (Cocky den Hollander)


2.5  Diakenen:
Ina Haandrikman
Jelle Brandsma
Roelien Linthorst
Sieta de Vries


De diakenen zijn te bereiken via:
E-mail: diaconie@agneskerkgoutum.nl 


2.6  College van Kerkrentmeesters:

2.6.1. Ouderling-kerkrentmeester:
Leo ter Haar, voorzitter

Harry Kuiper,
2.6.2. Kerkrentmeester:
Cas Vlaanderen, secretaris 

Boukje van Koningsveld, penningmeester
E-mail: 
penningmeester@agneskerkgoutum.nl 
De kerkrentmeesters zijn bereikbaar op: 
E-mail: kerkrentmeester@agneskerkgoutum.nl 

2.7  Notulist:
Joke Herder 
 
3.    MODERAMEN
Het moderamen bestaat uit de predikant, de voorzitter en de scriba van de kerkenraad en de voorzitter van het college van kerkrentmeesters.  
De moderamenvergaderingen vinden plaats op de maandagavond voorafgaande aan de kerkenraadsvergaderingen.
Taak: het voorbereiden van de vergadering, afhandeling van lopende zaken, beleidsvoorbereiding en uitvoering hiervan.


4.    PREEKVOORZIENING
De preekvoorziening voor de diensten, waarin een gastpredikant voorgaat, wordt verzorgd door:
Marijke Wielinga 
E-mail: marijkewielinga@gmail.com 
Tel.: 058-2883233 of 06-13614460,


5.    VERTEGENWOORDIGINGEN

5.1  Protestantse Classis Fryslân
       
Gemeente-zijn kun je niet in je eentje. In de Classis Fryslân ontmoeten Friese Protestantse
         gemeenten elkaar en zorgen zij voor elkaar. Kijk regelmatig op de website van de Classis om
         kerkenwerk en samen kerk zijn leuker, makkelijker en meer verbindend te laten zijn. Ook voor (jo)uw
         gemeente. Zie: www.classisfryslan.nl 


5.2  Classicale Commissie Zending, Werelddiaconaat en 
       Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

       
E-mail: diaconie@agneskerkgoutum.nl

5.3  Aanloophuis Leeuwarden
       
E-mail: diaconie@agneskerkgoutum.nl

5.4  Diaconaal Platform Leeuwarden 
       
E-mail: diaconie@agneskerkgoutum.nl

5.5  Interkerkelijk Overleg in Schoolzaken (IKOS)
       Jelle Brandsma
       E-mail: jewebra@hotmail.com


5.6  Stichting Kerkelijke Publiciteit in Friesland
 

terug