CONTACT CONTACT

1.    CONTACTGEGEVENS EN ORGANISATIE
 
1.1  Agneskerk
Bezoekadres: Buorren 23, 9084 BB Goutum
Postadres: 
Wetterkrite 32, 9084 DM Goutum
 
1.2  Predikant
Ds. Gerard Rinsma.
Onze predikant is vrijgesteld van werkzaamheden en onderhoudt gedurende die tijd geen contacten in en namens onze gemeente.
Voor pastorale zorg kunt u in dringende gevallen contact opnemen met de voorzitter van de kerkenraad (tel. nr. 058-2883723).


1.3  Koster
Sytske Aalders,  tel. 058-2883332

1.4  Voorzitter & scriba kerkenraad: zie verderop onder 2.  kerkenraad
 
1.5  Kerkelijk bureau
Sjouke Knobbe, De Tolve 13, 9084 BE Goutum, tel. 058-2883233
 
1.6  Financiële administratie
Boukje van Koningsveld, De Eker 6, 9084DS Goutum, tel. 058 - 2880233, 
 
Bankrekening kerk:
Bankrekening NL49RABO0335422845
t.n.v.Protestantse gemeente te Goutum c.a.
Langesân 44, 8939 DZ Leeuwarden.

 
1.7  Administrerend diaken
 Janny Willemsen–Hildebrand, De Wijmerts 12, 8939 AN Leeuwarden tel. 058-2884042

Bankrekening diaconie:
Bankrekening NL12RABO0335413811 t.n.v.
Diaconie Protestantse gemeente te Goutum c.a.
De Wijmerts 12, 8939 AN Leeuwarden


2.    KERKENRAAD
De kerkenraad heeft volgens de kerkorde tot taak het dragen van zorg en verantwoordelijkheid voor de erediensten en het leiding geven aan de opbouw van de gemeente. De kerkenraad vergadert op de tweede maandag van de maand, behalve in de maanden juli en augustus.
 
2.1  Voorzitter:
Marian Krol, Zijlroede 16, 8939 AK Leeuwarden, l
 
2.2 Scriba: 


2.2 Predikant:
Ds. Gerard Rinsma. Onze predikant is vrijgesteld van werkzaamheden en onderhoudt gedurende die tijd geen contacten in en namens onze gemeente.
Voor pastorale zorg kunt u in dringende gevallen contact opnemen met de voorzitter van de kerkenraad (tel. nr. 058-2883723).


2.3  Ouderlingen: 
Johan Snijder, De Leijen 1, 8939 BC Leeuwarden (voorzitter), tel. 058- 2883723,
Marja Bakker, De Wetering 63, 8939 BN Leeuwarden, tel. 058-2886977,

Jenny Mink,  Wetterkrite 32, 9084 DM Goutum, , tel. 06-55946166

2.4  Diakenen:
Marian Krol (voorzitter), Zijlroede 16, 8939 AK Leeuwarden, l

Janny Willemsen–Hildebrand, De Wijmerts 12, 8939 AN Leeuwarden, tel. 058-2884042 (administrerend diaken),
Marike van Dijk, Ytsjesân 91, 8939 DN Leeuwarden,
Arie de Vries, Wetterkrite 40, 9084 DM Goutum. tel. 06-53659755,  
Engelien van der Zwaag, De Pôlle 20, 9084 BT Goutum, tel. 058-2896999, e 
Ina Haandrikman - van Lune, Ytsjesan 26, 8939 DG  Leeuwarden, tel. 06 18935735,


2.5  Kerkrentmeesters:
Voorzitter (vacant
Boukje van Koningsveld (penningmeester), De Eker 6, 9084DS Goutum, tel. 058-2880233,   / 
Jan de Graaf, Techumerdyk 8d, Goutum, tel. 058-2881513,  
Harry Kuiper,  De Lauwers 6, Leeuwarden, tel. 058-2881633,
Pieter Postma (secretaris), Offemar 30, 8939 CM Leeuwarden, tel 058-2882626 /06 1534 4754, 

2.6  Notulist:
Vacant
 
3.    MODERAMEN
Het moderamen bestaat uit de predikant, de voorzitter en de scriba van de kerkenraad, de voorzitter van het college van kerkrentmeesters en de voorzitter van de diakonie. De moderamenvergaderingen vinden plaats op de maandagavond voorafgaande aan de kerkenraadsvergaderingen.
Taak: het voorbereiden van de vergadering, afhandeling van lopende zaken, beleidsvoorbereiding en uitvoering hiervan.


4.    PREEKVOORZIENING
De preekvoorziening voor de diensten, waarin een gastpredikant voorgaat, wordt verzorgd door Gusta Fennema, Reade Poarte 12, 9084 DC Goutum, tel. 058-2120913,


5.    VERTEGENWOORDIGINGEN

5.1  Protestantse classis Leeuwarden

Ds. Gerard Rinsma.

5.2  Generale synode
Vacant

5.3  Classicale Commissie Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)
Arie de Vries, Wetterkrite 40, 9084 DM Goutum. tel. 06-53659755,  

5.4  Interkerkelijk Overleg in Schoolzaken (IKOS)
Jelle Brandsma, Goutumerdyk 36, 9084 AE Goutum, tel. 058-2132600,

5.5  Werkgroep Toerusting
Ds. Gerard Rinsma.
 
5.6  Aanloophuis Leeuwarden
Marian Krol, Zijlroede 16, 8939 AK Leeuwarden, l

5.7  Raad van Kerken  
Ds. Gerard Rinsma.

5.8  Stichting Kerkelijke Publiciteit in Friesland
Vacant
 

terug