CONTACT CONTACT

1.    CONTACTGEGEVENS EN ORGANISATIE
 
1.1  Agneskerk
Bezoekadres: Buorren 23, 9084 BB Goutum
Postadres: Postbus 8559, 8903 KN Leeuwarden

 
1.2  Predikant
Ds Siebe Sijtsema, telefoon 06 3056 1556, 
predikant@agneskerkgoutum.nl 

Kerkelijk werker:
Annemiek Heerma
Email: a.heerma@agneskerkgoutum.nl  
Tel.nr.: 06-25162885
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met mevr. Heerma.
Haar werkdagen zijn: maandag en dinsdag.


1.3  Koster
Sytske Aalders, tel. 058-2883332., koster@agneskerkgoutum.nl 

1.4  Voorzitter & scriba kerkenraad: zie verderop onder 2.  kerkenraad
 
1.5  Kerkelijk bureau
kerkelijkbureau@agneskerkgoutum.nl
 
1.6  Financiële administratie
penningmeester@agneskerkgoutum.nl
 
Bankrekening kerk:
Bankrekening NL49RABO0335422845
t.n.v.Protestantse gemeente te Goutum c.a.
 
1.7  Administrerend diaken
diaconie@agneskerkgoutum.nl


Bankrekening diaconie:
Bankrekening NL12RABO0335413811 t.n.v.
Diaconie Protestantse gemeente te Goutum c.a.
diaconie@agneskerkgoutum.nl

2.    KERKENRAAD
De kerkenraad heeft volgens de kerkorde tot taak het dragen van zorg en verantwoordelijkheid voor de erediensten en het leiding geven aan de opbouw van de gemeente. De kerkenraad vergadert op de tweede maandag van de maand, behalve in de maanden juli en augustus.
 
2.1  Voorzitter:
voorzitter@agneskerkgoutum.nl

2.2 Scriba: 
scriba@agneskerkgoutum.nl

2.2 Predikant: 
Siebe Sijtsema predikant@agneskerkgoutum.nl 

2.2  Kerkelijk werker
Annemiek Heerma a.heerma@agneskerkgoutum.nl 

2.3  Ouderlingen: 
Johan Snijder, tel. 058- 2883723, j.snijder@gmail.com
Marja Bakker, tel. 058-2886977, marjabakkertjepkema@gmail.com


2.4  Diakenen:
Arie de Vries, tel. 06-53659755, arie.thea.devries@gmail.com
Jelle Brandsma, tel. 06-21592049, jewebra@hotmail.com  
Ina Haandrikman - van Lune, tel. 06-18935735, inahaandrikman@gmail.com


2.5  Kerkrentmeesters:

Leo ter Haar, tel. 0622040759 voorzitter@agneskerk.com   
Cas Vlaanderen (secretaris), tel. 0613686703,
kerkrentmeester@agneskerkgoutum.nl; cas.vlaanderen@gmail.com
Boukje van Koningsveld (penningmeester), tel. 06-51566655,
penningmeester@agneskerkgoutum.nl / boukjevank@gmail.com
Harry Kuiper, tel. 06-57437139, harry9084@gmail.comLeo ter Haar, tel. 0622040759 voorzitter@agneskerkgoutum.nl   
Cas Vlaanderen (secretaris), tel. 0613686703,
kerkrentmeester@agneskerkgoutum.nl; cas.vlaanderen@gmail.com
Boukje van Koningsveld (penningmeester), tel. 06-51566655,
penningmeester@agneskerkgoutum.nl / boukjevank@gmail.com
Harry Kuiper, tel. 06-57437139, harry9084@gmail.com

2.6  Notulist:
Joke Herder, tel. 058-2800101, jokeherder@live.nl 
 
3.    MODERAMEN
Het moderamen bestaat uit de predikant, de voorzitter en de scriba van de kerkenraad, de voorzitter van het college van kerkrentmeesters en de voorzitter van de diakonie. De moderamenvergaderingen vinden plaats op de maandagavond voorafgaande aan de kerkenraadsvergaderingen.
Taak: het voorbereiden van de vergadering, afhandeling van lopende zaken, beleidsvoorbereiding en uitvoering hiervan.


4.    PREEKVOORZIENING
De preekvoorziening voor de diensten, waarin een gastpredikant voorgaat, wordt verzorgd door Marijke Wielinga, tel. 058-2883233 of 06-13614460, marijkewielinga@gmail.com 


5.    VERTEGENWOORDIGINGEN

5.1  Protestantse classis Leeuwarden

Vacant

5.2  Generale synode
Vacant

5.3  Classicale Commissie Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)
Arie de Vries tel. 06-53659755, arie.thea.devries@gmail.com 

5.4  Interkerkelijk Overleg in Schoolzaken (IKOS)
Jelle Brandsma, tel. 06-21592049, jewebra@hotmail.com

5.5  Werkgroep Toerusting
Jansje Tolsma, , tel: 058-2801034, jtb@chello.nl 
 
5.6  Aanloophuis Leeuwarden
Marian Krol, Zijlroede 16, 8939 AK Leeuwarden

5.7  Raad van Kerken  
Vacant

5.8  Stichting Kerkelijke Publiciteit in Friesland
Vacant
 

terug