CONTACT CONTACT

1.    CONTACTGEGEVENS EN ORGANISATIE
 
1.1  Agneskerk
Bezoekadres: Buorren 23, 9084 BB Goutum
Postadres: Postbus 8559, 8903 KN Leeuwarden

 
1.2  Predikant
Vacant
Interimpredikant: ds. Johan van Holten
email: j.vanholten@protestantsekerk.nl 
tel.nr.: 06 44872075

Kerkelijk werker: mevr. Annemiek Heerma
Email: a.heerma@agneskerkgoutum.nl  
Tel.nr.: 06-25162885
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met mevr. Heerma.
Haar werkdagen zijn: maandag en dinsdag.


1.3  Koster
Sytske Aalders, koster@agneskerkgoutum.nl tel. 058-2883332

1.4  Voorzitter & scriba kerkenraad: zie verderop onder 2.  kerkenraad
 
1.5  Kerkelijk bureau
kerkelijkbureau@agneskerkgoutum.nl
 
1.6  Financiële administratie
penningmeester@agneskerkgoutum.nl
 
Bankrekening kerk:
Bankrekening NL49RABO0335422845
t.n.v.Protestantse gemeente te Goutum c.a.
 
1.7  Administrerend diaken
diaconie@agneskerkgoutum.nl


Bankrekening diaconie:
Bankrekening NL12RABO0335413811 t.n.v.
Diaconie Protestantse gemeente te Goutum c.a.
diaconie@agneskerkgoutum.nl

2.    KERKENRAAD
De kerkenraad heeft volgens de kerkorde tot taak het dragen van zorg en verantwoordelijkheid voor de erediensten en het leiding geven aan de opbouw van de gemeente. De kerkenraad vergadert op de tweede maandag van de maand, behalve in de maanden juli en augustus.
 
2.1  Voorzitter:
voorzitter@agneskerkgoutum.nl 

2.2 Scriba: 
scriba@agneskerkgoutum.nl

2.2 Predikant: 
j.vanholten@protestantsekerk.nl 

2.2  Kerkelijk werkera.heerma@agneskerkgoutum.nl 

2.3  Ouderlingen: 
Johan Snijder, De Leijen 1, 8939 BC Leeuwarden, tel. 058- 2883723, j.snijder@gmail.com
Marja Bakker, De Wetering 63, 8939 BN Leeuwarden, tel. 058-2886977, marjabakkertjepkema@gmail.com

Jenny Mink,  Wetterkrite 32, 9084 DM Goutum, jennymink@outlook.com, tel. 06-55946166
Willem van der Kooij, Blitsaerderleane 16, 8927AM Leeuwarden. Tel. 058-8436979
e-mail: wimvanderkooij16@gmail.com 


2.4  Diakenen:
Arie de Vries, Wetterkrite 40, 9084 DM Goutum. tel. 06-53659755, arie.thea.devries@gmail.com
Jelle Brandsma, Goutumerdyk 36, 9084 AE Goutum, tel. 06-21592049, jewebra@hotmail.com  
Engelien van der Zwaag, De Pôlle 20, 9084 BT Goutum,
tel. 06-47103502,
Ina Haandrikman - van Lune, Ytsjesan 26, 8939 DG  Leeuwarden, tel. 06-18935735, inahaandrikman@gmail.com


2.5  Kerkrentmeesters:
Marian Krol, Zijlroede 16, 8939 AK Leeuwarden, voorzitter@agneskerkgoutum.nl   

Boukje van Koningsveld (penningmeester),tel. 06-51566655,
 penningmeester@agneskerkgoutum.nl / boukjevank@gmail.com
Harry Kuiper,  De Lauwers 6, Leeuwarden, tel. 06-57437139, harry9084@gmail.com
Pieter Postma (secretaris), Offemar 30, 8939 CM Leeuwarden, tel 058-2882626 /06-15344754  p.postma51@upcmail.nl
Cas Vlaanderen, De Nije Oanliz 17, 9084 AN Goutum, tel. 06-13686703, cas.vlaanderen@gmail.com 

2.6  Notulist:
Joke Herder, Van Emingaleane 18 Goutum, tel. 058-2800101, jokeherder@live.nl 
 
3.    MODERAMEN
Het moderamen bestaat uit de predikant, de voorzitter en de scriba van de kerkenraad, de voorzitter van het college van kerkrentmeesters en de voorzitter van de diakonie. De moderamenvergaderingen vinden plaats op de maandagavond voorafgaande aan de kerkenraadsvergaderingen.
Taak: het voorbereiden van de vergadering, afhandeling van lopende zaken, beleidsvoorbereiding en uitvoering hiervan.


4.    PREEKVOORZIENING
De preekvoorziening voor de diensten, waarin een gastpredikant voorgaat, wordt verzorgd door Marijke Wielinga, De Tolve 13 in Goutum, tel. 058-2883233 of 06-13614460  
marijkewielinga@gmail.com 


5.    VERTEGENWOORDIGINGEN

5.1  Protestantse classis Leeuwarden

Vacant

5.2  Generale synode
Vacant

5.3  Classicale Commissie Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)
Arie de Vries, Wetterkrite 40, 9084 DM Goutum. tel. 06-53659755, arie.thea.devries@gmail.com 

5.4  Interkerkelijk Overleg in Schoolzaken (IKOS)
Jelle Brandsma, Goutumerdyk 36, 9084 AE Goutum, tel. 06-21592049, jewebra@hotmail.com

5.5  Werkgroep Toerusting
Jansje Tolsma, Wetterkrite 26, 9084DM Goutum, tel: 058-2801034, 
jtb@chello.nl 

 
5.6  Aanloophuis Leeuwarden
Marian Krol, Zijlroede 16, 8939 AK Leeuwarden

5.7  Raad van Kerken  
Vacant

5.8  Stichting Kerkelijke Publiciteit in Friesland
Vacant
 

terug