AGNESKERK OP TELEVISIE AGNESKERK OP TELEVISIEOp dinsdag 13 november 17.15 uur NPO 2 Mijn Pelgrimspad.

Pelgrimeren is in. Naar Santiago de Compostella maar ook in eigen land. Annemiek Schrijver trekt opnieuw de stoute schoenen aan en verkent het hart van Friesland in het tweede seizoen van Mijn Pelgrimspad. In vijftien afleveringen loopt zij etappes van het Jabikspaad, een eeuwenoude route die begint bij de Waddenzee en eindigt in Santiago de Compostella. Annemiek trekt langs kerken, kloosters, states en terpen, door Friese steden en dorpen. Welke richtingaanwijzers zal zij op haar pad ontmoeten?
En op dinsdag 13 november bezoekt ze als moderne pelgrim de Agneskerk van Goutum.

Deze serie is gemaakt in het kader van Leeuwarden-Fryslân 2018 Culturele Hoofdstad van Europa en werd mede mogelijk gemaakt door de provincie Fryslân.
 

 
GEMEENTEAVOND OP 21 NOVEMBER GEMEENTEAVOND OP 21 NOVEMBER

De kerkenraad nodigt u uit voor een gemeenteavond op woensdag 21 november aanstaande. De avond begint om 19.30 uur in de Agneskerk. De kerkenraad wil graag met u in gesprek gaan over het rapport van de verkenningscommissie.  Er is deze avond ruim de tijd om over de bevindingen van de commissie, en de conclusies die de kerkenraad aan dit rapport verbindt te spreken. In een extra Agnesbrief leest u meer over de opzet van de avond.

 
NACHT DER ZIELEN VRIJDAG 2 NOV. IN AGNESKERK NACHT DER ZIELEN VRIJDAG 2 NOV. IN AGNESKERKTijdens de Nacht der Zielen – open voor iedereen, ook voor niet kerkelijke mensen -boden we ruimte aan iedereen die een verlies te dragen heeft. In deze samenkomst kon men het eigen verlies herdenken en stil staan bij de 'mensen van voorbij'.
Met muziek, poëzie en stilte is er ruimte geschapen voor verdriet, maar misschien ook voor troost, dankbaarheid, licht en hoop.
Wie wil, mocht daarbij een kaars aansteken en zo iemand gedenken.  

Medewerking werd verleend door: Rein Tolsma, Broer de Witte (piano) en enkele leden van het fluitensemble Four Flutes Plus. 

lees meer »
 
KERKCAFE IN MARTINUSKERK TE HEMPENS KERKCAFE IN MARTINUSKERK TE HEMPENSZondagmiddag 4 november was er kerkcafé in de Martinuskerk in Hempens.
Het thema van deze middag was:   MUZIEK EN POEZIE
Rein Tolsma heeft gedichten voorgelezen van o.a. Slauerhoff, Obe Postma,
Gerard Reve, Vasalis, Durk van der Ploeg en Rutger Kopland.
Broer de Witte heeft dit geheel omlijst met prachtige ingetogen muziek op een klavechord.    
Het was een bijzondere middag, met een intieme sfeer voor een veertigtal bezoekers!

 
ONTDEKKERKVIERING OP 11 NOVEMBER ONTDEKKERKVIERING OP 11 NOVEMBER

De eerste Ontdekkerkviering van 14 oktober was zeer geslaagd!! We hebben hele mooie en fijne reacties gekregen. Een verandering ten opzichte van de vorige vieringen was dat we ons bewuster willen zijn van de oudere kinderen in de groep. Voor een ieder is er nu een goed aanbod. Ook voor de 12+ kinderen.

Het thema  van 14 oktober ging over Steenrijk/ Straatarm.
Vele van ons kennen het programma wel. We hebben dit met de kinderen in het klein nagespeeld door ze met verschillende budgetten te laten winkelen, dit gaf hele mooie inzichten in het uitgeven van geld. Martha heeft een prachtig verhaal vanuit de Bijbel verteld over de Joodse regel; dat iedere 7 jaar alle schulden kwijtgescholden moeten worden en de plicht om de armen royaal te helpen.

 

lees meer »
 
ZEILWEEKEND JONGEREN ZEILWEEKEND JONGEREN

Verslag zeilweekend                            door Anna Halma


Zeilkamp 2018 was zoals elk jaar weer een geweldig weekend. De hele groep heeft er naar uit gekeken om met zijn allen een weekend te gaan zeilen. Dit jaar gingen er 4 nieuwe jongens mee, Redmar, Jurre, Lars en Matthijs. Voor hen was het natuurlijk helemaal spannend om mee te gaan, zo’n eerste keer. 
We hebben weer ons vaste rondje gemaakt, van Eernewoude naar Grou en vervolgens naar Sneek. Natuurlijk hebben we wel andere avonturen beleefd. Zo was Wouter het krat met de boter, beleg, soepballetjes en nog veel meer vergeten. Hierdoor moesten we de 2de dag al vroeg zeilen om 9 uur in Grou te zijn, waar Marja met het krat ons op stond te wachten zodat we gelijk in de haven konden ontbijten.

Voor meer foto's: FOTOALBUM 
 

lees meer »
 
GESPREKSKRING VOOR ROUWENDEN GESPREKSKRING VOOR ROUWENDEN

Data:    nog niet bekend
Tijd:      10.00 – 12.00 uur
Plaats:  Agneskerk (naast de kerk)

Deze kring is bedoeld voor mensen die hun verdriet willen delen. Die met anderen samen stappen willen zetten op de weg van losmaken en loslaten. Een groep voor mensen die rouwen om de dood van een ander. Daarbij maakt het niet uit hoe lang dat geleden is. Ook een overlijden van jaren her, kan nog steeds doorwerken in je leven. We stellen echter wel één regel: het verlies moet langer dan drie maanden geleden zijn op het moment dat de groep start. Een regel die we stellen, omdat de ervaring leert dat mensen dan veel meer aan zo'n groep hebben dan in de eerste maanden na een overlijden. Bij voldoende belangstelling start de kring eind november (datum nader af te spreken) en komt daarna tweewekelijks 10 keer bij elkaar. 
Mocht u belangstelling hebben, dan zou ik het fijn vinden als u mij dat zou kunnen laten weten. Ook als u meer zou willen weten of deze kring, mag u mij ten alle tijden hierover benaderen
 
Contactpersoon:         Ds. Gerard Rinsma
Tel.: 058 2897912       E-mail:

 
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Het College van Kerkrentmeesters heeft recent enkele personele wisselingen  ondergaan. Tot het voorjaar van 2018 vervulde mw. Boukje van Koningveld de dubbelfunctie van voorzitter en secretaris. Vanaf mei 2018 is het secretariaat door Pieter Postma overgenomen en Pieter Miedema is recent afgetreden als penningmeester.

lees meer »
 
STICHTING BOOTVLUCHTELINGEN LUIDT DE NOODKLOK STICHTING BOOTVLUCHTELINGEN LUIDT DE NOODKLOK

Onderstaande noodkreet heeft de kerkenraad onlangs van Stichting bootvluchtelingen ontvangen.
We willen u hiervan op de hoogte brengen en hopen dat u ook iets doet tegen deze mensonterende situatie op Lesbos.
Tijdens de diensten op 28 oktober a.s. is de collecte voor dit doel bestemd en wordt de opbrengst door de diaconie verdubbeld. Maar u kunt meer doen!
Een voorbeeld brief om te mailen aan politieke partijen is bijgevoegd. Om het u gemakkelijk te maken ook de mailadressen van een aantal partijsecretarissen/voorzitters. Deze brief is door de kerkenraad al gemaild naar de politieke partijen.
Meer informatie over de situatie op Lesbos vindt u ook op de site van Stichting “Because We Carry”.  www.becausewecarry.org

Namens de kerkenraad,
Jenny Mink

lees meer »
 
STOPT DE CANTORIJ? STOPT DE CANTORIJ?We horen gastpredikanten en –organisten nogal eens zeggen, dat de gemeentezang in de Agneskerk een aanstekelijk enthousiasme  oproept,  mogelijk mede gerealiseerd door de cantorij.
Echter, door een regelmatig voorkomende onderbezetting houdt de  cantorij rekening met beëindiging van haar activiteiten!
Stel, dat je dit niet wilt en je kunt zingen en op dinsdagavond een uur vrijmaken voor de repetitie, doe ons en de gemeente een plezier en pak de telefoon!
DOEN!
Namens de Agnescantorij,
Ruurd Rijpstra
058.2883549/06.12288876

P.S. De cantorij zingt  in de Agneskerk op de derde zondag, behalve in de maanden juni, juli en augustus.

 
HULPKOSTERS HULPKOSTERSDe hulpkosters, Jannie Willemse, Jan de Graaf, (Eelkje de Graaf was afwezig), Geert Dijk, Jelle Kleefstra en Johan van Dijk, in overleg wie onze koster Sytske Aalders op haar vrije zondagen gaan vervangen.
Per eredienst zijn steeds twee hulpkosters nodig. De pool van hulpkosters zoekt nog aanvulling.
Wilt u informatie over dit mooie stukje vrijwilligerswerk? Neem contact op met Boukje van Koningsveld, telnr. 06 51566655

 
DINSDAGOCHTEND GESPREKSKRING DINSDAGOCHTEND GESPREKSKRINGDinsdag  20 november komen we weer bij elkaar om een nieuw boek te bespreken. 
En mijn keus is daarbij gevallen op het recentelijk verschenen boek van rabbijn Jonathan Sacks: 'Niet in Gods naam'
Jonathan Sacks, voormalig opperrabbijn van Groot-Brittannië, is één van de belangrijke religieuze leiders van dit moment. Hij zet zich in voor het gesprek tussen de religies, met name waar het de drie abrahamitische religies van Jodendom, christendom en Islam betreft. In zijn boek 'Niet in Gods naam' houdt hij een krachtig pleidooi tegen religieus geïnspireerd geweld.

Iedereen is welkom!

lees meer »
 
KERKDIENSTEN AGNESKERK, MARTINUSKERK EN MARKANT KERKDIENSTEN AGNESKERK, MARTINUSKERK EN MARKANT

Op zondag 23 september zal er na de eerste dienst in de Agneskerk een tweede dienst zijn in MfC Markant.

Daarover het volgende:
In ons beleidsplan staat dat protestantse gemeente Goutum “iedere zondag (om 9.30 uur) bijeenkomt in de Agneskerk in Goutum; op de 2de zondag van de maand (om 11.30 uur) ook in de Martinuskerk in Hempens en op de 4de zondag van de maand (om 11.30 uur) in mfc Márkant in Zuiderburen
De liturgie in onze diensten is oecumenisch georiënteerd. 

lees meer »