DIACONALE MEDEDELINGEN DIACONALE MEDEDELINGEN


In mei heeft de diaconie de volgende giften ontvangen:

Collecte diaconie             € 385,00           
Gerlande                           € 80,00

Eind vorig jaar is een beleggingsbedrag van de diaconie vrijgekomen. Gezien de zeer lage rentestand is tijdens de diaconievergadering van 26 april besloten om dit bedrag niet opnieuw te beleggen, maar in de loop van dit jaar in overleg te schenken aan diverse goede doelen. 
lees meer »
 
VAN DE KERKENRAAD VAN DE KERKENRAAD

AGNES HEET U WELKOM!

VANAF ZONDAG 30 MEI 202I ZIJN ER WEER KERKDIENSTEN IN DE AGNESKERK.


Beste gemeenteleden,

In de berichtgeving in de Agnesbrief van mei hebt u kunnen lezen dat het moderamen de diensten wil opschorten tot de verwachte verbetering in de cijfers zich daadwerkelijk aftekent.
Het uitgangspunt van het moderamen was ‘eerst zien, dan geloven’. Wel nu, de realiteit heeft ons ingehaald en we zien dat de verbetering in de cijfers is ingezet en we geloven daarom dat de diensten hervat kunnen worden.

Kortom, de tijd haalt ons vrij snel in; er worden steeds meer mensen gevaccineerd en de besmettingscijfers laten nog immer een dalende lijn zien. Om die reden zien we weer mogelijkheden om – net als in september – de kerk weer open te stellen voor de zondagse erediensten.
lees meer »
 
WELKOM IN DE AGNESKERK WELKOM IN DE AGNESKERK


Welkom in de Agneskerk

Vanaf zondag 21 maart 2021 is de Agneskerk in Goutum elke donderdag- en zondagmiddag open tussen 16.00 – 17.00 uur.
De paaskaars is aan, en er is gedimd licht aan in de kerk.


Een ieder die dat wil kan, met in achtneming van de coronaregels, even binnenlopen, eventueel een kaarsje aansteken, even plaatsnemen in de kerk voor een moment van stilte en inkeer.
lees meer »
 
VAN DE KERKENRAAD - STREAMEN VAN DIENSTEN VAN DE KERKENRAAD - STREAMEN VAN DIENSTEN
Streamen van diensten
De kerkenraad heeft besloten om diensten vanuit de Agneskerk te gaan “streamen”. Dit houdt in dat er diensten vanuit onze kerk online te volgen zullen zijn. De (financiële) mogelijkheden om dit besluit uit te voeren zijn er, nu de mensen nog. Er zijn per dienst 2 mensen nodig om het mengpaneel te bedienen. We denken dat er tenminste een groep van 8 mensen nodig is om de te streamen diensten uit te voeren. De kerkenraad wil eerst de garantie dat er voldoende mensen (8) zijn die de uitvoerende taken op zich willen nemen en pas daarna overgaan tot aanschaf van de apparatuur. Als het u leuk lijkt om aan het streamen van diensten uitvoering te geven kunt u dit laten weten via kerkrentmeesters@agneskerkgoutum.nl
 
BLOEMENGROET GAAT DOOR BLOEMENGROET GAAT DOOR
De wekelijkse bloemengroet vanuit de Agneskerk gaat wel door, ondanks de lockdown. (geen diensten)

Na zondag 23 mei gaan de bloemen naar dhr. en mevr. Piet en Sieta Drolinga, de Lits, Zuiderburen.

Kent u mensen, die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken d.m.v. deze bloemengroet, laat het weten aan:

Jannie Willemsen,
058-2884042  of  jc.willemsen@kpnmail.nl 
 
GELOVEN IN LEEUWARDEN GELOVEN IN LEEUWARDEN


Kijk welke activiteit - cursus, lezing, speciale kerkdienst - bij u past via de themapagina's Bijbel en TheologieCultuurSamenlevingSpiritualiteitOntmoeting en gesprekJeugd en Jongeren en Liturgie of via de profielpagina's van de Deelnemers.

Op de homepage staan steeds de drie eerstvolgende activiteiten.

GELOVEN IN LEEUWARDEN

lees meer »
 
DE PREEK VAN DE WEEK DE PREEK VAN DE WEEK


Er zijn voorlopig i.v.m. de coronamaatregelen geen diensten in de Agneskerk.

Dus ook geen 'preek van de week’.

Onder het kopje ‘KERKDIENSTEN’ vind je de ‘PREEK VAN DE WEEK’
 
 
GEBRUIKSPLAN AGNESKERK GEBRUIKSPLAN AGNESKERK
GEBRUIKSPLAN
Betreffende de Agneskerk te Goutum.
In beheer bij de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Goutum c.a.Er kunnen aanpassingen komen n.a.v. de ervaringen en gewijzigde regelgeving!
I.v.m. de lockdown van de Agneskerk is het onderstaande gebruiksplan voorlopig niet van toepassing.

GEBRUIKSPLAN   
 
CONTACT CONTACT


Wanneer u behoefte heeft aan contact kunt u altijd bellen/mailen met uw vaste pastorale medewerker of ouderling.
Er zijn echter ook vacatures. Heeft u hulp nodig, voelt u zich eenzaam of heeft u behoefte aan een praatje; dan mag u ook bellen met onderstaande personen.
 
Willem van der Kooij  (ouderling)             058-8436979 of 06-25141545
 
Arie de vries (diaken)                                06-53659755

Marian Krol (ouderling kerkrentmeester) 06-12516704
 
Jenny Mink (ouderling)                              06-55946166
 
Voor dringende pastorale zorg waarbij een predikant is gewenst kunt u bellen met:
Johan Snijder                                               058-2883723
 
De Protestantse kerk heeft een hulpwebsite gemaakt: www.nietalleen.nl. hier kunnen mensen zich aanmelden om hulp te geven in eigen omgeving en hier kunnen mensen ook dichtbij huis hulp vragen.

www.leeuwardenhelpt.nl  bundelt ook hulpvragen. Via deze site kunt u hulp vragen en hulp aanbieden.