VAN DE DIACONIE VAN DE DIACONIE
Het college van diakenen wil u graag attenderen op een aantal zaken die de aandacht van ons als gemeente behoeven. Door de coronacrisis worden velen van ons getroffen. Hoge werkdruk in de zorg, onzekerheid voor veel ondernemers en vooral veel thuisblijven. Daarnaast mogen we ook de allerarmsten in onze samenleving niet vergeten. Juist in deze onzekere tijden waarin het vroeg donker is, zijn het met name de jongeren en de kinderen, samen met hun ouders die behoefte hebben aan aandacht en een extra steuntje in de rug.

De Voedselbank kan door de diverse coronamaatregelen geen winkelacties houden, wat betekent dat er binnenkort waarschijnlijk een voedseltekort zal ontstaan voor bijna 500 klanten van de Voedselbank Leeuwarden.

in Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk van voedselpakketten te voorzien.Om de klanten van de voedselbank van voldoende eten te kunnen voorzien, werken zij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast.
Door het schenken van geld of voedsel, worden mensen geholpen die het hard nodig hebben.Voor de mensen die onze steun nodig hebben, lukt het ons tot nu toe nog steeds om een goed gevuld voedselpakket af te leveren. En dit willen we graag zo houden, maar zonder extra hulp in de vorm van geld of voedsel zou deze taak onmogelijk zijn. Onze organisatie bestaat uit 100% vrijwilligers en krijgt geen subsidies. Daarom is elke steun van harte welkom!

Als diaconie van de Agneskerk te Goutum hebben we het Diaconaal Platform Leeuwarden gevraagd om mee te doen met deze actie door alle kerken van Leeuwarden en omstreken hierop te attenderen.

Wilt u ons helpen, om anderen te helpen, dan kunt u uw gift overmaken op bankrekeningnummer: 
NL79 RABO 0131 3398 34 t.n.v. Voedselbank Leeuwarden.


Help kinderen in armoede in Nederland!
Ieder kind moet erbij kunnen horen, vindt Kinderhulp. Voor ruim 300.000 kinderen die in ons land in armoede opgroeien is dat helaas niet vanzelfsorekend. Zij voelen zich vaak buitengesloten. Samen met donateure en bedrijven helpen wij hen ondermeer met contributie voor de sportclub, sinterklaascadeautjes, opleiding, een dagje uit en zwemles. Kinderhulp is er voor ze! In 2019 steeg het aantal aanvragen dat bij ons binnenkwam met 40 procent.

WILT U ONS HELPEN?

Wij helpen kinderen individueel. Dit doen we altijd via maatschappelijke organisaties. Bijvoorbeeld een maatschappelijk werker, bewindvoerder, wijkteam van de gemeente og jeugdhulpverlener. Zij weten welke kinderen echt onze hulp nodig hebben en kunnen bij ons hiervoor een aanvraag indienen. En zij zien er ook op toe dat de hulp goed terecht komt. Help je mee? Meer informatie vind je op www.kinderhulp.nl 
U kunt een gift overmaken op NL35 RABO 0707 0707 40  of NL80 INGB 0000 404040
terug