PROFIELSCHETS PREDIKANT GOUTUM PROFIELSCHETS PREDIKANT GOUTUM

Goutum is een terpdorp dat pal ten zuiden van Leeuwarden ligt. Leeuwarden breidt dusdanig uit waardoor Goutum ingesloten is door de stad. De protestantse gemeente Goutum CA heeft zo’n 800 leden die uit het dorp Goutum en de Leeuwarder wijken Zuiderburen en De Zuidlanden komen.

De Protestantse Gemeente Goutum c.a. zoekt een predikant(e) – voor 0,6 tot 0,8 fte – die zich kenmerkt door…
… het willen werken in teamverband
… zijn/haar doorzettingsvermogen en durf
… zijn/haar benaderbaarheid
… zijn/ haar gevoel voor humor
… zelfreflectie, samenwerking en bereidheid om te blijven leren.
… te leven en werken vanuit een persoonlijk, levend geloof in de opgestane
    Heer

én die in goede samenwerking met een kerkelijk werker:

Inspireert…
 • tot een levend geloof in God, gebaseerd op wat de Bijbel ons leert
 • om vrucht te dragen in het persoonlijk geloofsleven - in relatie en gezin
 • om als gemeente dienstbaar te zijn aan de Heer, elkaar en aan de samenleving

Toerust…
 • door op een eigentijdse manier geloofsopbouw te stimuleren en te ondersteunen voor alle geledingen binnen de gemeente
 • door sturend en opbouwend betrokken te zijn bij bestaande en nieuwe activiteiten

Verbindt…
 • door ons de veelzijdigheid in geloofsbeleving als rijkdom te leren ervaren
 • door het contact tussen oud, middengroepen en jong te stimuleren
 • door in dienst te staan van de gehele gemeente

Met zorg en aandacht…
 • ons voorgaat als motiverende reisgenoot met een werkend kompas
 • de Eredienst voorbereidt en ons daarin voorgaat
 • omgaat met de geloofstraditie, de liturgie en de wens tot vernieuwing
 • omgaat met ethische, pastorale en maatschappelijke vraagstukken
 • de mensen ontmoet die op zijn/haar weg komen

Innoveert…
 • met een onderzoekende houding
 • staat open voor diversiteit en nieuwe ideeën (beleidsplan)
 • om daarmee verschillende groepen (in leeftijd en achtergrond) te bereiken, boeien en behouden.
 • met affiniteit voor de Oecumenische liturgie.

Van de nieuwe predikant(e) verwachten wij daarnaast dat hij/zij…
 • beschikt over goede communicatieve vaardigheden, beheerst (passief) het Fries
 • met ons wil pionieren en vernieuwen om als Agnesgemeente levensvatbaar te blijven
 • zich inzet voor een goede en vruchtbare samenwerking met een kerkelijk werker, gebaseerd op wederzijdse waardering voor elkaars gaven en kwaliteiten
 • open staat voor Friese accenten in de vieringen.

Uw vragen met betrekking tot deze vacature kunt u stellen via de mail:  scriba@agneskerkgoutum.nl

Het beleidsplan 2021-2025 van de Protestantse Gemeente Goutum c.a. vindt u hier.

Profiel Protestantse Gemeente Goutum c.a.

Wat kenmerkt ons?
De Protestantse Gemeente Goutum c.a. (PGG) is van oudsher een dorpsgemeente maar is door de uitbreiding van de Leeuwarder wijken Zuiderburen en De Zuidlanden een gemeente met meerdere aanzichten. In de gemeente zijn vrijwilligers actief die met hun betrokkenheid en passie de activiteiten in en van de gemeente mogelijk maken. Na een periode waarin minder opgepakt kon worden door o.a. corona, worden in onze gemeente verschillende initiatieven ontplooid. Die activiteiten zijn niet alleen op de gemeente zelf gericht, maar ook op de samenleving om ons heen. Zo is recentelijk ons nieuwe beleidsplan vastgesteld, waarbij we ambitieuze doelstellingen nastreven naar betrokkenheid van alle 800 gemeenteleden.

Wij zijn zoekers
Wij zijn op zoek naar de boodschap die de Bijbel vandaag voor ons heeft. Niet alleen tijdens de Eredienst, maar ook in andere vormen van gemeente-zijn. We zoeken ook naar de toekomst van onze gemeente: naar nieuwe vormen, nieuwe wegen van kerk-zijn. We zoeken aansluiting met jeugd, jongeren en jonge gezinnen. We hebben als kerk veel te bieden. En hoe kunnen we deze groep bereiken en aan ons binden? Dat zijn vragen die ons bezig houden. De maatschappelijke ontwikkelingen laten ruimte voor kerkelijke initiatieven in de samenleving. We willen in de samenleving actief zijn omdat we geloven dat de kerk (God!) iets te bieden heeft. We zijn dus als kerk actief en ook op zoek naar een rol die ons ook de komende jaren past met de kansen die er voor ons liggen.

Wij zijn betrokken
In de gemeente zien we om naar elkaar. Naar de vaste kerkgangers, maar ook naar hen die op een andere manier met de gemeente verbonden zijn.  We hebben oog voor mensen in een moeizame fase van hun leven, die ouder en/of eenzaam zijn of uit ons zicht dreigen te raken. Deze opdracht vraagt onze voortdurende aandacht. Onlangs zijn er nieuwe initiatieven ontplooid. Een nieuwe opzet van het pastoraal team is hiervan een voorbeeld.

Wij zijn divers
In onze gemeente heerst een gevoel van verbondenheid en saamhorigheid, ondanks de verschillen in geloofsbeleving. Omdat er verschillend wordt gedacht en geloofd willen we elkaar de ruimte geven. De verschillende soorten diensten op verschillende locaties in onze gemeente, aansluitend op ons beleidsplan, tonen onze verscheidenheid in al zijn veelkleurigheid.

Woonruimte
Wij bieden een mooie ruimte pastorie waar, indien gewenst, gebruik van gemaakt kan worden.
 
terug