KOFFIETAFELBIJEENKOMST OP 6 MEI KOFFIETAFELBIJEENKOMST OP 6 MEI
Als gevolg van, in de loop van het afgelopen jaar gebleken, onoverbrugbare verschillen van inzicht, is een vertrouwensbreuk ontstaan tussen predikant en kerkenraad. Diverse intensieve pogingen tot verzoening, met ondersteuning vanuit de Classis Fryslân, hebben in de afgelopen periode niet tot een oplossing geleid. Daarom heeft het Breed Moderamen van de Classis Fryslân, op basis van ordinantie 3-19-1, besloten om de heer ds. G.R. Rinsma gehele vrijstelling te verlenen van zijn werkzaamheden in en namens de Protestantse Gemeente te Goutum gedurende een periode van twee maanden ingaande per 3 april 2019.  Op de gemeenteavond van 3 april jl. is dit besluit en de daarop volgende procedure toegelicht door de voorzitter van het Classicaal College voor Visitatie Fryslân, mevrouw ds. I. van der Pol. Gedurende deze periode wordt eveneens de, reeds op 3 december 2018, door ds. Rinsma ingezette bezwaarprocedure bij het Classicaal College voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen in Friesland geslecht. Er komen veel reacties uit de gemeente over de ontstane situatie. Gemeenteleden hebben behoefte aan duidelijkheid, zij stellen vragen en willen antwoorden krijgen. De kerkenraad wil daarom graag op korte termijn helderheid geven over de vertrouwensbreuk en hoe we de toekomst samen gestalte kunnen geven. Graag willen wij uw mening daarover hebben. Vanuit de gedachte dat we als gemeente samen optrekken, en met respect voor elkaars mening, willen we graag met u om tafel. Mevrouw Ineke Brouwer, coach, begeleidt ons deze avond. We nodigen u daarom uit voor een koffietafelbijeenkomst in Ien en Mien op 6 mei 2019 om half 8.
terug