CONTACT CONTACT

1.    CONTACTGEGEVENS EN ORGANISATIE
 
1.1  Agneskerk
Buorren 23, 9084 BB Goutum
 
1.2  Predikant
Ds. Gerard Rinsma, Haven 35, 9084 BX Goutum, tel. 058-2897912. Doorgaans bereikbaar tussen 9.00-10.00 uur en van 19.00 tot 19.30 uur. . Zie ook de website www.gerardrinsma.nl
 
1.3  Koster

Sytske Aalders, Skoalledyk 16b, 9086 CB Hempens tel. 058-2883332

1.4  Voorzitter & scriba kerkenraad: zie verderop onder 2.  kerkenraad
 
1.5  Kerkelijk bureau
Sjouke Knobbe, De Tolve 13, 9084 BE Goutum, tel. 058-2883233
 
1.6  Financiële administratie
Pieter Miedema, Langesân 44, 8939 DZ in Leeuwarden, tel. 058-8449856,

Bankrekening kerk:
Bankrekening NL49RABO0335422845
t.n.v.Protestantse gemeente te Goutum c.a.
Langesân 44, 8939 DZ Leeuwarden.

 
1.7  Administrerend diaken
 Janny Willemsen–Hildebrand, De Wijmerts 12, 8939 AN Leeuwarden tel. 058-2884042

Bankrekening diaconie:
Bankrekening NL12RABO0335413811 t.n.v.
Diaconie Protestantse gemeente te Goutum c.a.
De Wijmerts 12, 8939 AN Leeuwarden


2.    KERKENRAAD
De kerkenraad heeft volgens de kerkorde tot taak het dragen van zorg en verantwoordelijkheid voor de erediensten en het leiding geven aan de opbouw van de gemeente. De kerkenraad vergadert op de tweede maandag van de maand, behalve in de maanden juli en augustus.
 
2.1  Voorzitter:
Els Raab - Klop, Frouwesân 83, 8939 ES Leeuwarden, tel. 058-2882600,
 
2.2 Scriba: 
Annette Brandenburg, Wetterkrite 10, 9084 DM, Goutum, tel. 058- 2661832,

2.2 Predikant:
Ds. Gerard Rinsma, Haven 35, 9084 BX, Goutum, tel. 058-2897912
Doorgaans bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 - 10.00 uur en in de eerste helft van de week ook van 19.00 - 19.30 uur

 (de digitale post wordt m.u.v. zaterdag en zondag één keer per dag geleegd om 9.00 uur), www.gerardrinsma.nl
 
2.3  Ouderlingen: 
Els Raab-Klop, Frouwesân 83, 8939 ES Leeuwarden, tel. 058-2882600, 
Jelle Kleefstra, De Polle 21, 9084 CD Goutum, tel. 058- 2673456,
Marja Bakker, De Wetering 63, 8939 BN Leeuwarden, tel. 058-2886977,
Alja Schokker, Griene Daam 3, Goutum, tel. 058-2889070,
Anne Tiemersma, De Lauwers 22, 8939 BW Leeuwarden, , tel. 06-24664740

Jenny Mink,  Wetterkrite 32, 9084 DM Goutum, , tel. 06-55946166
Ouderling met bijzondere opdracht: vertegenwoordiging Generale Synode
Berend Kamphuis, De Tolve 6, 9084 BH, Goutum tel. 058-2801775,

2.4  Diakenen:

Janny Willemsen–Hildebrand, De Wijmerts 12, 8939 AN Leeuwarden, tel. 058-2884042 (administrerend diaken),
Johan Snijder, De Leijen 1, 8939 BC Leeuwarden (voorzitter), tel. 058- 2883723,
Marian Krol, Zijlroede 16, 8939 AK Leeuwarden, tel. 058-2890602, l
Marike van Dijk, Ytsjesân 91, 8939 DN Leeuwarden, tel. 06-18558329,
Arie de Vries, Wetterkrite 40, 9084 DM Goutum. tel. 06-53659755,  
Engelien van der Zwaag, De Pôlle 20, 9084 BT Goutum, tel. 058-2896999, e 


2.5  Kerkrentmeesters:
Boukje van Koningsveld (voorzitter en secretaris), De Eker 6, 9084DS Goutum, tel. 058-2880233, 

Pieter Miedema, Langesân 44, 8939 DZ Leeuwarden, tel. 058-8449856,(penningmeester),
Jan de Graaf, Techumerdyk 8d, Goutum, tel. 058-2881513,  
Harry Kuiper,  De Lauwers 6, Leeuwarden 8939 BW, tel. 058-2881633,

2.6  Notulist:
Ettie Hartholt, De Nije Oanliz 17, 9084 AN Goutum, tel. 058-2887032,
 
3.    MODERAMEN
Het moderamen bestaat uit de predikant, de voorzitter en de scriba van de kerkenraad, de voorzitter van het college van kerkrentmeesters en de voorzitter van de diakonie. De moderamenvergaderingen vinden plaats op de maandagavond voorafgaande aan de kerkenraadsvergaderingen.
Taak: het voorbereiden van de vergadering, afhandeling van lopende zaken, beleidsvoorbereiding en uitvoering hiervan.


4.    PREEKVOORZIENING
De preekvoorziening voor de diensten, waarin een gastpredikant voorgaat, wordt verzorgd door Gusta Fennema, Reade Poarte 12, 9084 DC Goutum, tel. 058-2120913,


5.    VERTEGENWOORDIGINGEN

5.1  Protestantse classis Leeuwarden

Ds. Gerard Rinsma, Haven 35, 9084 BX, Goutum, tel. 058-2897912,

5.2  Generale synode
Berend Kamphuis, De Tolve 6, 9084 BH, Goutum, tel. 058-2801775,
       
5.3  Classicale Commissie Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)
Johan Snijder, De Leijen 1, 8939 BC Leeuwarden, tel. 058- 2883723,

5.4  Interkerkelijk Overleg in Schoolzaken (IKOS)
Jelle Brandsma, Goutumerdyk 36, 9084 AE Goutum, tel. 058-2132600,

5.5  Werkgroep Toerusting
Ds. Gerard Rinsma, Haven 35, 9084 BX, Goutum, tel. 058-2897912,   
 
5.6  Aanloophuis Leeuwarden
Cor Zeemans, De Tilbarten 2b, 9084 CA Goutum, 058 - 288 55 91

5.7  Raad van Kerken  
Ds. Gerard Rinsma, Haven 35, 9084 BX, Goutum, tel. 058-2897912,   
Annette Brandenburg, Wetterkrite 10, 9084 DM, Goutum, tel. 058- 2661832,

5.8  Stichting Kerkelijke Publiciteit in Friesland
Gerrit Wempe, Haven 23, 9084 BX Goutum
 

 

terug