GEANDEWEI GEANDEWEI


Dit kerkblad voor de Protestantse Kerk in Fryslân, verschijnt doorgaans eens in de veertien dagen, in verschillende edities en wordt bij onze abonnees thuisbezorgd. Voor wie een beetje op de hoogte wil zijn van wat er in de eigen gemeente en in de naburige gemeenten in Leeuwarden is te doen is het zo goed als onmisbaar. Behalve gemeentenieuws bevat dit blad nog andere wetenswaardigheden en een aantal rubrieken en achtergrondartikelen.

lees meer »
 
Geandewei Geandewei

Persoonlijk
 
Vorige maand ben ik voor het eerst in mijn leven als schaapherder actief geweest. Natuurlijk heb ik er heel veel over gepreekt en gelezen, (psalm 23 etc.) maar nu was het toch echt heel concreet. Dat begon al met het omkleden. Schoenen gingen uit, laarzen en overall aan en zo waagden we ons midden in de schapenstal van Bongastate. Natuurlijk waren de lammetjes hartvertederend, maar het werd al wat anders met de wat oudere schapen; die liepen door de stal heen te dollen alsof het Stoke-City live was. Het was nog een hele kunst om ze rustig te houden. Ik probeerde dat in het Fries en warempel, het leek wel of ze dat nog konden begrijpen ook. Maar bij de ram leek niks te werken. Hij was met geen poot te bewegen. Totdat boer Chris de Jong ons Instrueerde hoe het wel moest.
Tenslotte kregen we de opdracht om de schapen van het ene naar een andere veld te brengen. Dat lukte maar ten dele. Want schapen zijn kuddedieren en kiezen voor de geijkte weg. Gelukkig waren we als collega's wel zo goed als herders op elkaar ingespeeld, dat we de schapen toch binnen redelijke tijd verplaatst kregen. Of dat met die andere kudde ooit zal lukken, durf ik niet te zeggen, maar gekoppeld aan de theorie van Steven Covey (van o.a de 8ste eigenschap, van effectiviteit naar inspiratie) en die van Yoram Hazony, The Ethics of a Shepherd (uit The Philosophy of Hebrew Scripture) is dit voor mij een heel leerzame dag geworden.
 
Over de kerkdiensten
 
Op zondag 22 oktober hoop ik in een feestelijke dienst voor te gaan, want de ouders van Tobias Horst, Marco Loos en Andrea Horstman hebben te kennen gegeven dat ze in die dienst hun zoontje willen laten dopen. Aansluitend is er dan om 11:30 uur een meditatieve dienst in het kerkje van Hempens.
 
Over de lezingen
 
Zondag 22 oktober, 5e van de herfst
 
Jes 45,1-7
Ps 96
Mat 22,15-22
 
Matteüs 22,16 U kijkt niemand naar de ogen.
 
Deed hij dat maar: de mensen naar de ogen zien,
althans: de mensen van ons soort,
onze manier van denken.
Was hij dat maar, een vorst die past in ons paleis,
de poorten sluit, geen vreemde komt er in.
Maar hij gaat verder,
breekt de muren af, verbrijzelt bronzen deuren.
Wat heb je aan zo'n Heer, die jouw partij niet kiest?
Of is het beter zo:
hij ziet niet naar de ogen,
kent het hart.
God, ken me, wees ons aller Zon.
 
Zondag 29 oktober, 6e van de herfst
 
Deut 6,1-9
Ps 1
Mat 22,34-46
 
Matteüs 22,45 Als David hem dus Heer noemt, hoe kan hij dan zijn zoon zijn?
 
Soms gaat het om gezag, om recht:
dan zegt men Heer en meester.
Soms speelt de afkomst, de relatie mee,
een zoon een dochter, vader, moeder heet het dan.
Maar als het gaat om het gebod van liefde,
wanneer het leven ingebed is in de adem van Gods Geest,
en hart en ziel, verstand en kracht,
vervuld van Gods genade,
de ruimte bieden voor Gods eigen mens,
wie spreekt dan van gezag of recht?
God, neem me in die liefde mee.
 
Luther door Kees van der Zwaard
 
Op zaterdag 28 oktober wordt in het kader van 500 jaar Reformatie in de Oase het leven van de her-vormer Maarten Luther verbeeld door Kees van der Zwaard met zijn nieuwe theatervoorstelling ‘Hier sta ik – dansen en vechten met Maarten Luther’. In ‘Hier sta ik’ duikt hoofdpersoon Maarten in de spannende, wonderlijke en soms grimmige gedachtewereld van Luther. Die confronteert hij met onze eigentijdse cultuur en zijn eigen persoonlijke geschiedenis. Zo ontstaat een monoloog over vriendschap en verraad, God en het geweten, de duivel en de vrije wil – voortgedreven door het verlangen naar wat ooit genade werd genoemd.
 
Tijd: inloop vanaf 19.00 uur, aanvang 19.30 uur
Plaats: de Oase, Weideflora 142 te Leeuwarden (wijkgemeente Huizum-Oost)
Entree: € 5,- + boekingskosten indien geregeld via http://gerardrinsma.nl/cvt/bestellen.
Losse verkoop € 7,50
Meer informatie: of
 
Nacht der Zielen op 2 november
 
By it baarnen fan in kears
 
As ik dit kearske oan jo ljocht ûntstek,
mei dan jo ljocht ûntflamje yn myn hert.
Dat it ferbaarnt de pinen en it sear;
ferljochtet dêr’t it tsjusteret, Hear.
 
Ik baarn in kears om ien dy’t ik ferlear;
in kears foar wa’t jo leafde nedich hat;
foar elk dy’t langet nei beskûl en treast
om al it stil fertriet yn hert en geast.
 
Ik baarn in kears en tink oan mannichien.
Elk minske hat syn ljocht fan Jo te lien.
Ljocht dat ik yn jo ljocht te baarnen set.
Mei ’t wêze mei jo ivich ljochtsjen ien.
 
Willem Abma
 
In de Nacht der Zielen – open voor iedereen -bieden we ruimte aan iedereen die een verlies te dragen heeft. In deze samenkomst kan men het eigen verlies herdenken en stil staan bij al de 'mensen van voorbij'. Met muziek, zang, poëzie en stilte willen we ruimte scheppen voor verdriet, maar misschien ook voor troost, dankbaarheid, licht en hoop. Voor deze gelegenheid zal het opsterlands vocaal ensemble onder leiding van Jan Andries Dijkstra muziek uit de katholieke traditie ten gehore brengen en is  de friese schrijver, dichter Willem Abma uitgenodigd om een aantal gedichten uit zijn laatste bundel voor  te lezen. Wie wil, mag daarbij een kaars aansteken en zo iemand gedenken. Het geheel duurt ongeveer een uur ; voor wie dat wil is er na afloop gelegenheid om in de voorhal na te praten en iets te drinken. Verdere medewerking: Arjen Nauta, piano.
 
Donderdag 2 november Agneskerk Goutum; aanvang 20.00 uur
 
Terugblik op een geslaagd zeilweekend
Er zal, denk ik, ook wel door anderen over worden geschreven, hoe we het hebben getroffen hebben met het weer, hoe leuk het was om zelf zeilen te mogen hijsen, het schip te sturen, vuurtje te stoken en tegen de dominee te giekmeppen, maar voor mij was het meest bijzondere moment, toen we in de Martinikerk het verhaal van Jona naspeelden. Bij de rondleiding hadden we stilgestaan bij de 10 geboden en prompt kwam er een vinger omhoog of we dan God wel mochten na spelen. Na spelen wel, maar vastleggen niet, want dat zou betekenen dat je God in je hand zou hebben, terwijl het juist omgekeerd is. 
 
Gerard Rinsma
 
Ontdekkerk: Wie mag de beste plek. 
 
Dat was het thema van zondag 8 oktober, de 1e ochtend in het nieuwe seizoen. Ik dacht… die is voor mij;-) Alle kinderen op de krukjes in de kring en ik dacht; “omdat ik al zo mijn best had gedaan in alle anderen vieringen, mag ik dit keer wel het beste plekje hebben! 
In het midden van het kleed, op de zitzak, in de kussens languit voor dominee Martha Kroes. YES!! de ontdekkerkviering kon beginnen!! “  Nou… niks daarvan was waar... Dominee Martha vertelde mij dat dit niet de bedoeling was, ik moest mijn plekje afstaan aan de kinderen, die waren belangrijk en dat ik op een stoel moest gaan zitten, ergens een beetje naar achteren. 
 
En zo vertelde Dominee Martha het verhaal van Jezus, dat als je het beste plekje wilt hebben op een feest, je door de gastheer gevraagd kan worden om ergens anders te gaan zitten. Dat de mensen die achterin staan en zich bescheiden opstellen naar voren mogen komen. Bescheidenheid siert de mens.
 
Dit hebben we later in de verschillende ontdekhoeken ook mogen horen in een spiegelverhaal over Kleine Ezel en Jarige Jakkie. Kleine Ezel had samen met zijn moeder een mooie rode vlieger gekocht voor de verjaardag van Jakkie, zijn beste vriendje. Maar wat vond Kleine Ezel het moeilijk om deze mooie vlieger weg te geven. Kinderen herkende zich hierin. Maar aan het einde van het verhaal voelde Kleine Ezel zich zeer te tevreden en blij dat hij zijn cadeau aan Jakkie had gegeven. De kinderen gingen met hun versierde bordjes ook aan een feesttafel zitten om te eten samen met Dominee Martha, en zij pakte haar stoel op en koos een mooie plek naast de kinderen. En zo hebben we een gezellige ochtend gehad met een prachtig verhaal en boodschap die aan de kinderen en de grote mensen is meegegeven.
 
Zondag 10 december is de volgende viering. Ik ben benieuwd welk thema er dan gekozen gaat worden. Kom je dan ook weer?
 
Alice Romar
 
 
Van de diaconie
 
Op zondag 24 september hebben wij in Goutum en in het kerkje van Hempens speciale aandacht gevraagd voor de miljoenen slachtoffers van de overstromingen in Zuid-Azië. In Nepal, India en Bangladesh ontwrichten overstromingen de levens van 41 miljoen mensen. Zeker 1500 mensen zijn omgekomen. Op veel plekken zakt het water nu, maar overlevenden zijn nog lang niet van de ellende af. Voor veel mensen beginnen de problemen pas net. Voedsel is weggestroomd of verrot. Oogsten zijn verpest en vee is meegenomen door het water. Huizen zijn verwoest en hele dorpen zijn weggevaagd.
En dan zijn er nog de medische risico’s. Alleen al in Bangladesh kampen 13.000 mensen met watergedragen ziektes zoals diarree, malaria en dengue. Twintig medische teams van het Rode Kruis trekken door het land, maar kunnen nooit alle zieken bereiken.
Wij ondersteunen het werk van het Rode Kruis en daarom heeft de Diaconie de totale opbrengst van beide diensten verdubbeld. 
 
Op 15 oktober collecteren wij in de dienst in de Agneskerk voor KIA Werelddiaconaat. Op deze dag is het namelijk wereldvoedseldag. In Zuid-Soedan lijden vrouwen zwaar onder het voortdurende geweld, onder discriminatie en armoede. In vaak uitzichtloze omstandigheden moeten zij hun kinderen zien te voeden en te kleden. 
Om dit voor elkaar te krijgen, worden deze vrouwen geholpen met kleinschalige landbouwactiviteiten. Partnerorganisatie ERP (Environmental Rehabilitation Program) ondersteunt de meest kwetsbare vrouwen met landbouwtraining en zaaigoed, zodat zij hun productie kunnen verhogen. 
Collecteer mee voor dit mooie project om deze vrouwen een betere toekomst te geven! 
 
Op 22 oktober zal er in de dienst in de Agneskerk gecollecteerd worden voor het straatkinderenopvangproject van Robert Smits. Hij zet zich met zijn stichting in Rio de Janeiro in voor straatkinderen om hen zo van de straat te krijgen. De stichting is sterk gegroeid en hier worden de kinderen met sport, spel en school uit de handen van drugsbendes en criminaliteit gehouden. Als dat nodig is, krijgen ze niet alleen onderdak, maar worden ze ook voorbereid op een volwaardige plek in de samenleving. 
Wij dragen deze stichting een warm hart toe. 
 
Wij bevelen u bovenstaande collecten van harte aan. 
 
Hartelijke groet namens de diaconie, Marike van Dijk
 
Oppas
 
Als u gebruik wilt maken van de oppasdienst, wilt u dat dan op zaterdag vóór 20.00 uur melden bij Mirjam Talma. Dit kan via e-mail ( en telefonisch via sms of WhatsApp (06-38541917)
 
Mirjam Talma