SOUP KITCHEN: HELP MEE & DONEER SOUP KITCHEN: HELP MEE & DONEER

In april gaat Anja Brandsma naar een conferentie in Zuid-Afrika. Haar werkgever,  NHL Stenden,  heeft zich gecommitteerd aan Universities Fighting World Hunger. Deze organisatie probeert door onderwijs en geldinzamelingsactiviteiten honger de wereld uit helpen.

lees meer »
 
BESTEMMING KOSTERIJ BESTEMMING KOSTERIJ

De kerkenraad heeft onlangs het besluit van het College van Kerkrentmeesters ( CvK) bekrachtigd voor wat betreft de bestemming van de kosterij. De kosterij zal worden gesplitst  in  enerzijds een woning die wordt verhuurd aan derden en anderzijds een lokaal voor gebruik door de gemeente. 

lees meer »
 
KOPIJVERZAMELAAR GEANDEWEI KOPIJVERZAMELAAR GEANDEWEI

Per 1 maart verzorgt Gerda Kleefstra de kopij voor Geandewei. Kopij graag sturen naar 

 
OMZIEN NAAR ELKAAR OMZIEN NAAR ELKAAR

Om als gemeente te kunnen omzien naar elkaar starten we met een rubriek Pastoraat in Geandewei, Agnesbrief en op de website.
De predikant  schrijft de geboorteberichten en in memoriam.
Voortaan kunnen berichten van wel en wee doorgegeven worden aan Jenny Mink. Telefoon: 06-55946166. E-mail: .  Uiteraard alleen als de betrokkene ermee instemt dat zijn/haar naam en verblijfplaats genoemd wordt.

 
JONGERENNIEUWS - PALMPASEN JONGERENNIEUWS - PALMPASEN

Palmpasen
Op zondag 25 maart is het Palmpasen. Zoals je misschien wel weet, mag je dan tijdens de ochtenddienst in de Agneskerk met een kruis, versierd met gekleurd crêpepapier en snoep in de kerk komen.
Voor het versieren van het kruis ben je op zaterdag 24 maart om 13.30 uur van harte welkom in de Agneskerk. Als je thuis nog een kruis hebt staan van vorig jaar, wil je deze dan zo snel mogelijk bij de Agneskerk inleveren? Let op, vanwege Palmpasen is er op 25 maart er geen kindernevendienst in Màrkant, we hopen jullie allemaal te zien bij de dienst in de Agneskerk.
 

 
VOORLOPIG RESULTAAT KERKBALANS VOORLOPIG RESULTAAT KERKBALANSIn de tweede helft van januari is de actie Kerkbalans gehouden.  Als u uw bijdrage al heeft toegezegd, willen wij u daar hartelijk voor bedanken. Heeft u dit nog niet gedaan, dan verzoeken wij u dit alsnog te doen. 
Tot en met 2 maart  hebben wij €  86.098- toegezegd gekregen. 

lees meer »
 
VEERTIGDAGENTIJD EN PASEN 2018 - Diaconie VEERTIGDAGENTIJD EN PASEN 2018 - Diaconie

Thema: ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE

Sobere maaltijd:
De komende woensdagen t/m 21 maart zijn er sobere maaltijden in de kerk, waaraan iedereen mag deelnemen. Ze worden ingevuld en vormgegeven door gemeenteleden.
Alleen onbelegd brood meenemen, voor water, thee en een kopje soep wordt gezorgd.
Tijd: 18.00 uurHet zijn niet zomaar groeten. De kaarten komen voort uit een project in een gevangenis. Onder leiding van de predikant gaan gedetineerden aan de slag met het thema van de 40dagentijdcampagne ‘Onvoorwaardelijke Liefde. Ze praten erover en bedenken met elkaar een manier om dat thema te verbeelden.

Zo’n Paasgroet doet goed. De ontvangers realiseren zich dat er aan hen gedacht wordt; dat mensen zich even inleven in hun situatie. Pasen is een nieuw begin en het is goed om die boodschap elk jaar opnieuw door te geven.

Er komt weer een actie voor de voedselbank Leeuwarden!
Op 24 maart gaan we ons hier voor inzetten! Een intekenlijst ligt in de koffieruimte van de Agneskerk. Helpt u mee?
 

lees meer »
 
VEERTIGDAGENTIJD EN PASEN 2018 - Kindernevendienst VEERTIGDAGENTIJD EN PASEN 2018 - Kindernevendienst

Thema: ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE

In de veertigdagentijd lezen we verhalen over Jezus die op weg gaat naar Pasen. Het thema dat we daarbij gekozen hebben is: Ik zorg voor jou. Jezus maakt op weg naar Pasen moeilijke dingen mee. Hij wordt op de proef gesteld in de woestijn, hij ziet handelaars op het tempelplein, hij weet dat mensen hem naar het leven staan. Maar bij al die dingen is Jezus niet alleen. God zorgt voor hem. Er zijn engelen bij Jezus in de woestijn, Mozes en Elia verschijnen op de berg. En met Pasen zal blijken dat zijn Vader ook in de donkerste nacht voor Jezus blijft zorgen.

lees meer »
 
VEERTIGDAGENTIJD EN PASEN 2018 - Symbolisch bloemschikken VEERTIGDAGENTIJD EN PASEN 2018 - Symbolisch bloemschikken

Thema: Stem van hemel en aarde
Voor de schikkingen gebruiken we een basissymbool. Dit keer hebben we gekozen voor een gaffelstam. Deze heeft de vorm van twee uitgestoken armen. Deze armen reiken als het ware naar de hemel om zo drager te zijn van de stem uit de hemel en de stem die vanaf de aarde naar de hemel klinkt.
In alle lezingen kom je iets van de stem uit de hemel en de stem van de aarde op het spoor.
 

lees meer »
 
DOOPDIENST 11 MAART 2018 DOOPDIENST 11 MAART 2018In de dienst van vanmorgen is Julia Dina Geertje gedoopt, dochter van Maarten en Aafke Zweers.
'Jouw leven staat aan het begin,
het heeft nog geen herinnering,
het is zo weerloos en zo klein,
je weet nog niet hoe het zal zijn.
O Heer, bevestig ons bestaan,
noem ons bij onze naam'

lees meer »
 
VACATURE PENNINGMEESTER M/V VACATURE PENNINGMEESTER M/V

Vanwege het aftreden van onze penningmeester Pieter Miedema, komt het College van Kerkrentmeesters graag in contact met gemeenteleden die belangstelling hebben voor de functie van penningmeester. 

lees meer »
 
DINSDAGOCHTEND GESPREKSKRING DINSDAGOCHTEND GESPREKSKRING

Dinsdag 3 april komen we weer bij elkaar om hoofdstuk 10 van het boek ‘Het hart van het Christendom’ van Marcus Borg te bespreken.
In dit boek laat hij zien dat wat men modern geloof noemt, even diep geworteld is in de traditie als wat men orthodox noemt. Een boek dat bruggen bouwt en steun biedt. Als je de Bijbel niet meer letterlijk kunt nemen,
en twijfelt of Jezus echt opstond als mens van vlees en bloed, hoe kun je dan nog christen zijn? Wat geloof je dan eigenlijk? Marcus Borg laat zien dat er een lange traditie is van anders dan letterlijk geloven,
en wat de kern is die blijft staan.

Om de kring goed te kunnen volgen verdient het aanbeveling het boek ‘Het hart van het Christendom, modern geloof en de traditie’ van Marcus Borg aan te schaffen.
De kring komt 1 x per maand op dinsdagochtend bijeen, van 9.30-11.30 uur

 
NIEUWE CONTACTPERSOON KINDEROPPAS NIEUWE CONTACTPERSOON KINDEROPPAS

Tot nu toe was Mirjam Talma contactpersoon voor de kinderoppas. Het stokje is overgenomen door Trientsje Wijbenga. U kunt haar (tot zaterdagavond 20.00 uur) via e-mail () of sms /whatsapp laten weten dat u van de oppas gebruikt wilt maken. Haar telefoonnummer is 06-20621807. 

 
ZUIDERJOOS ZUIDERJOOS

De volgende Zuiderjoosavonden staan gepland op:

2018: 19 januari, 16 februari, 16 maart, 13 april en 8 juni
Zet deze data alvast in je agenda, zodat je erbij kunt zijn!
Voor meer informatie over Zuiderjoos, klik HIER