BESTUURSBELEIDSPLAN EN JAARPLAN BESTUURSBELEIDSPLAN EN JAARPLAN

Beleidsplan 2017 – 2021 Agneskerk Goutum c.a.

 
Het beleidsplan kunt u hier bekijken.

 


Jaarplan 2015 Agneskerk Goutum c.a.

Beleidsplan PKN-gemeente Goutum c.a., jaarplan 2015
 
1.Inleiding
Dit beleidsplan is gebaseerd op het meerjarenbeleidsplan 2013-2017. In dat meerjarenbeleidsplan is in hoofdstuk 1 algemeen en inleidend, en in de hoofdstukken 2 t/m 7 per “werksoort”, terug te vinden welke visie wij op de verschillende onderdelen van het kerkelijk leven hebben. Tevens zijn daarin de meerjarige voornemens benoemd. Die worden hier niet herhaald. Dit stuk bevat de concrete uitwerking daarvan voor het jaar 2015.
 
2.Eredienst
 
2.1.Agneskerk
In het afgelopen jaar is het nieuwe liedboek in gebruik genomen, en is vooral daaruit gezongen om bekend te raken met de veelkleurige inhoud daarvan. Daardoor is in 2014 minder dan voorheen sprake geweest van liederen uit andere, waaronder Friestalige, bundels. De (toen nog) nieuwe predikant heeft ook zelf muzikale inbreng in de diensten, waardoor het in het meerjarenbeleidsplan opgenomen voornemen vaker instrumentalisten te laten participeren, als vanzelf inhoud heeft gekregen. Daarnaast is wel degelijk ook sprake geweest van andere instrumentalisten, zoals op de zondag van Palmpasen. Friestalige elementen worden anders dan voorheen ingebracht doordat gelezen en gesproken teksten van gebed en schriftlezingen zowel in het Nederlands als het Fries op de liturgie zijn afgedrukt. De kinderen hebben een grotere plaats in de dienst gekregen tijdens het gesprek met de predikant voordat zij naar de nevendienst gaan,  en door het mee collecteren en het mee uitdelen van het brood bij het avondmaal. Met dat laatste is ook inhoud gegeven aan het onder 2.3.5. van het meerjarenbeleidsplan opgenomen voornemen.
Dit beleid wordt in 2015 voortgezet. De liturgiecommissie is bij de uitwerking daarvan, vooral bij bijzondere diensten, nauw betrokken.
2.2. Martinuskerk Hempens en Markant
In 2014 is een begin gemaakt met een meer eigen accent in deze diensten. In Hempens is sprake van meer meditatieve en stiltemomenten in de diensten. In Markant staat een informele, laagdrempelige en aanstekelijke viering voorop.
In 2015 vindt evaluatie plaats van de veranderde opzet van de diensten in Hempens en Markant. Een aandachtspunt voor alle diensten en overige activiteiten op de drie lokaties is,  dat ondanks verschil in accenten de verbinding tussen de (diensten in) de verschillende wijken niet in het gedrang mag komen.
 
 
 
3.Pastoraat
De in het meerjarenbeleidsplan onder 3.3. genoemde voornemens worden in 2015 voortgezet, met dien verstande dat het koffertjesproject helaas als mislukt moet worden beschouwd. Deelname aan pastorale cursussen, landelijke toogdagen etc. wordt voortgezet; financiën daarvoor zijn beschikbaar.
In het voorjaar 2015 worden in alle wijken wijkavonden georganiseerd rond de brieven van ds. Plaisier. De resultaten daarvan zullen worden ingebracht in een bespreking van die brieven op een gemeenteavond, waarna vóór de zomer een reactie aan de landelijke kerk kan volgen.
Voor het individuele pastoraat wordt verwezen naar het meerjarenbeleidsplan. Op de dagen dat in de Martinuskerk in Hempens meditatieve bijeenkomsten plaats vinden (zie onder Vorming en Toerusting), is in aansluiting daarop ook de predikant gedurende ong. anderhalf uur daar aanwezig voor allen die hem willen spreken.
Het pastoraal beraad wordt in 2015 voortgezet overeenkomstig de in 2014 ingevoerde nieuwe werkwijze, waarin veel aandacht is voor de eigen ervaringen en onderlinge uitwisseling daarvan.
In 2015 wordt voorts na het gereedkomen van de nis voor de gedachtenissteentjes in de Agneskerk, die nis in gebruik genomen, waarna de namens van de overledenen niet meer op het bord worden aangebracht, waarop voorheen de psalmen en gezangen werden aangekondigd.
Over de datum van de gedachtenis der overledenen (de het dichtst bij Allerzielen gelegen zondag, dan wel de laatste zondag van het kerkelijk jaar) wordt in 2015 nader beslist in de kerkenraad.
 
 
4.Vorming en Toerusting
In 2015 wordt het Leeuwarden-brede cursusaanbod, waarin ook de eigen predikant participeert, voortgezet. In 2014 is een nieuwe commissie Vorming en Toerusting tot stand gekomen, waarmee een van de beleidsvoornemens op dit thema is uitgevoerd. Deze commissie heeft reeds in 2014 een aantal avonden voor de gemeente en een breed publiek daarbuiten georganiseerd, en gaat dat ook in 2015 doen.
In Hempens vinden in de eerste maanden van 2015 meditatieve bijeenkomsten plaats. Indien blijkt dat die in een behoefte voorzien, zal daarvan ook verder in 2015 sprake zijn.
 
5.Jonge mensen
 
In verband met de noodzakelijk gebleken coördinatie van alle vormen van jeugdwerk, is een nieuwe Jeugdraad in het leven geroepen, waarin vertegenwoordigers van kinder- en jongerennevendienst, Zuiderjoos, de jeugdouderlingen en de predikant participeren. De banden met de Maximaschool zijn aangehaald, en de predikant is daadwerkelijk betrokken bij in die school georganiseerde bijeenkomsten, zoals met Kerst. Ook met de Wiardaschool, waar veel kinderen uit onze gemeente op school zitten, onderhoudt de predikant inmiddels contacten en doet mee in daar georganiseerde activiteiten. In 2014 werd in Goutum rond Pasen voor de kinderen een wandeltocht langs “staties” in het dorp, eindigend met een maaltijd in de kerk, verzorgd, en op Kerstavond de herdertjestocht in Zuiderburen.
Deze activiteiten worden in 2015 voortgezet en verdiept. Nu geen sprake meer is van een aparte jongerenwerker, en haar werkzaamheden thans zijn ondergebracht in het takenpakket van de predikant, ligt hier ook in 2015 een prioritair aandachtsgebied voor de predikant.
 
6.Missionaire gemeentesenrden zorgtastoraat wordt verwezen naar het meerjarenbeleidsplan.vond, waarna veds in 2014 een aantal avonden voor de
 
In 2014 is in de Agneskerk een begin gemaakt met Open Kerk op de woensdagavonden, een inloopmogelijkheid voor allen die een moment van stilte of bezinning zoeken. Telkens is een vrijwilliger aanwezig om desgewenst met bezoekers te spreken. Dit wordt voortgezet tot en met februari 2015, waarna zal worden geëvalueerd of dit in een behoefte voorziet.
In 2014 vond op Allerzielen een open bijeenkomst plaats in de Agneskerk voor iedereen die zijn of haar overleden dierbaren wilde gedenken. Deze bijeenkomst was druk bezocht en bleek in een behoefte te voorzien. In 2015 wordt op Allerzielen opnieuw een dergelijke bijeenkomst georganiseerd.
Door bezoeken aan en contacten met vele personen en groeperingen (zoals Dorpshuis Ien en Mien in Goutum, de Wiardaschool en de Maximaschool) heeft de predikant in 2014 mede gezicht gegeven aan de kerk in de lokale samenleving. Datzelfde geldt voor zijn publikaties in de dorpsbladen Diggelfjoer en Brêgenijs, de Agnesbrief en het kerkblad Geandewei. Dit wordt in 2015 voortgezet.
Ook dit werkveld is in het licht van het meerjarenbeleidsplan in 2015 een prioritair aandachtsgebied voor de predikant.
 
7.Diaconaat
 
De beleidsvoornemens die onder 7.3. van het meerjarenbeleidsplan zijn verwoord gelden ook in 2015. Zoals hiervoor bij het hoofdstuk Eredienst al aan de orde kwam, is het voornemen de kinderen in te schakelen bij het collecteren inmiddels zondagse praktijk geworden. De diaconie wil in 2015 nauwer betrokken raken bij het werk in de wijken, waartoe in de kerkenraad voorstellen zullen worden gedaan.
 
8.Bestuur en predikant
 
In 2014 is al aandacht besteed aan de taken, genoemd onder 8.2. van het meerjarenbeleidsplan, die de vorige predikant verrichtte. De huidige predikant heeft die grotendeels overgenomen, en daarnaast zijn in 2014 in het kader van de commissie Vorming en Toerusting, de Liturgiecommissie en de Jeugdraad afspraken gemaakt of in wording over de taakverdeling in het werk van de predikant en de leden van deze commissies. Daarnaast is er een secretaris, die voor de predikant afspraken maakt en hem attendeert op gemeenteleden die moeten worden bezocht.
In de loop van 2015 moet, voor zover nog nodig, op al deze terreinen voor alle betrokkenen duidelijk zijn wie welke taken verricht.
 
 
 
9.Beheer en Financiën
 
Geconstateerd kan worden dat in 2014 een groot aantal in het meerjarenbeleidsplan genoemde aandachts/zorgpunten is opgelost. Zo kon de nieuwe predikant nog tijdens de ambtsperiode van de oude predikant worden aangetrokken, is diens verhuizing inclusief de verbouwing van de pastorie achter de rug, is het monumentale hekwerk rond de Agneskerk gerealiseerd, en is de financiële situatie ultimo 2014 stabiel tot goed te noemen.
Voor de hiervoor genoemde wensen en prioriteiten zijn de nodige financiën beschikbaar.
 
 
 
 
 
 
 
 

terug