EEN NIEUWE NAAM VOOR ONZE GEMEENTE? EEN NIEUWE NAAM VOOR ONZE GEMEENTE?

Na een gemeente-avond, waarop het meerjarenbeleidsplan van onze gemeente is besproken en daarop commentaar kon worden geleverd, is dat beleidsplan op 8 mei jl. in de kerkenraad vastgesteld. Maar er is nog één punt, waarover geen beslissing is genomen. Dat betreft de naam van onze gemeente. De redenen waarom de kerkenraad over die naam is gaan nadenken, vindt u in het beleidsplan, en komen er kort en goed op neer dat inmiddels een groot deel van de gemeente niet meer in Goutum zelf woont, maar in Zuiderburen en De Zuidlanden.

Daarmee is het echter nog niet gemakkelijk een nieuwe naam te vinden die de lading beter dekt dan Goutum c.a., zoals onze gemeente nu officieel heet. Op de gemeenteavond zijn diverse suggesties gedaan, die alle een geografische aanduiding van de gemeente geven. Er is echter ook voor gepleit die geografische benadering los te laten, en naar een onderling verbindende naam te zoeken.

Op de startzondag van 17 september a.s. zullen onderdelen van het nieuwe beleidsplan aan de orde komen. Op de gemeenteavond is ook voorgesteld een "prijsvraag" over de naam te houden voor alle gemeenteleden. De kerkenraad wil in elk geval graag meer reacties uit de gemeente hebben. Daarom krijgt u de gelegenheid bij de scriba of in de "namen-bus" in de Agneskerk, Markant en de Martinuskerk namen in te brengen, die op de startzondag bekend worden gemaakt. Daarna zal de kerkenraad een beslissing over de naam van de gemeente nemen.

Tot nog toe zijn genoemd: protestantse gemeente Goutum/Leeuwarden Zuid, protestantse gemeente in en om Goutum, gemeente Goutum en Ommeland, gemeente rondom de Agneskerk Goutum.

Wij zien uw reacties graag tegemoet.

 

De kerkenraad

 

terug