KERKDIENSTEN AGNESKERK, MARTINUSKERK EN MARKANT KERKDIENSTEN AGNESKERK, MARTINUSKERK EN MARKANT

Op zondag 23 september zal er na de eerste dienst in de Agneskerk een tweede dienst zijn in MfC Markant.
Daarover het volgende:
In ons beleidsplan staat dat protestantse gemeente Goutum “iedere zondag (om 9.30 uur) bijeenkomt in de Agneskerk in Goutum; op de 2de zondag van de maand (om 11.30 uur) ook in de Martinuskerk in Hempens en op de 4de zondag van de maand (om 11.30 uur) in mfc Márkant in Zuiderburen De liturgie in onze diensten is oecumenisch georiënteerd. Wij volgen doorgaans het Gemeenschappe-lijk Leesrooster van de Protestantse Kerk, dat nauw gerelateerd is aan het Oecumenisch Leesrooster en het wereldwijde R.K. Lectionarium 1969. Behalve uit de Nieuwe Bijbel Vertaling wordt ook uit andere vertalingen gelezen, waaronder de Nije Fryske Bibeloersetting.” Wij zingen psalmen en (liturgische) gezangen uit het dienstboek en het nieuwe liedboek. De liturgie is overwegend Nederlandstalig met enkele (wisselende) Friestalige onderdelen.
Wel dragen we er zorg voor dat er voor iedereen, die het Fries niet kan volgen, een vertaling beschikbaar is: ofwel afgedrukt in de liturgie, ofwel in de beschikbaarheid van een Nederlandstalig liedboek.
In de Agneskerk zingt op de 3de zondag in de maand en ook op feestdagen de Agnescantorij o.l.v. Olchert Clevering mee. Daarbij wordt behalve op het Van Damorgel ook op de piano gespeeld.
 
In MfC Markant gaat het toch wel een beetje anders toe dan in de statige Agneskerk; uit een verslag van maart vorig jaar haal ik het volgende. De diensten zijn ontstaan, omdat in de nieuwe wijk Zuiderburen al vrij snel bleek dat de Drachtsterweg een barrière  bleek te zijn om naar de kerk in Goutum te gaan. Vandaar ook de diensten in Hempens. Helaas was daar geen mogelijkheid tot kinderop-pas/kindernevendienst. Met de bouw van het MFC  kwam de gedachte naar boven om  daar diensten te gaan houden om 11.30 uur met de bedoeling om met name jonge ouders  te trekken. Er  zou dan kindernevendienst  en kinderoppas zijn. Ook zou er ruimte zijn om wat te kunnen experimenteren. Het moest bovendien ook wat informeler worden.
En als wens werd geformuleerd dat men een aanstekelijke viering wilde met  aandacht voor de kinderen en met ruimte voor muziek, zang  en rust en een prettige sfeer.
            Zelf geniet ik van de informele sfeer, die er heerst en vind ik het fijn om met pianist Fokke van Dijk en op slagwerk Sieuwerd van der Zwaag de liederen op gitaar te kunnen begeleiden. Vaak kiezen we dan liederen, die ook buiten de kerk bekend zijn. En dit jaar zou ik willen experimenteren met een soort gastendienst. Dat wil zeggen, dat in plaats van de preek er een gesprek mogelijk is over de schriftlezing. Ik stel me dan voor dat de bezoekers daarover vragen kunnen stellen, waar dan de predikant op in zou kunnen gaan.
            In de Martinuskerk van Hempens ligt het accent in de kerkdienst op stilte en inkeer. Of zoals iemand het verwoordde: het is een informele kerkdienst waarin we geloof, kunst, muziek en stilte ontmoeten. Veelal worden er liederen uit Taize en Iona gezongen en is er tijdens de gebeden mogelijkheid om een kaars aan te steken. De preek is in Hempens een korte overdenking, die met een vraag eindigt, waarover dan in een drie minuut durende stilte nagedacht kan worden. Ook het meditatieve pianospel wil bijdragen aan verstilling en bezinning.  Ook deze dienst duurt in de regel drie kwartier.
 
U bent bij alle drie kerkdiensten van harte welkom en ik hoop dat u door deze uitleg zich er nog meer thuis zult kunnen voelen.

terug