ACTIE KERKBALANS 2021 ACTIE KERKBALANS 2021


Van de kerkrentmeesters.
                                                   Door Pieter Postma.

Aktie kerkbalans 2021 met als thema ‘Geef voor de kerk van morgen ‘.

Aan het einde van dit jaar van de afstandelijkheid, online kerkdiensten en beperkingen om als gemeenteleden bijeen te komen in zondagse vieringen en andere samenkomsten, hebben wij meer dan ooit weer behoefte aan het belijden en beleven van ons geloof op de normale, gemeenschappelijke en open, wijze die we gewend waren.
Wij hopen en bidden, dat het nieuwe jaar onze kerkelijke gemeenschap door een succesvolle toepassing van vaccins en andere middelen tegen het corona-virus geleidelijk weer mogelijkheden zal bieden om onze kerkelijke activiteiten op te pakken en uit te voeren. Het thema voor de Aktie Kerkbalans 2021 ‘Geef voor de kerk van morgen’ past  in dat opzicht wonderwel bij dit verlangen.
Onze ‘eigen kerk van morgen’ in Goutum, Hempens / Tearns, Zuiderburen, Wiarda en Zuidlanden kan ook in  het komende jaar niet zonder de vele vrijwillige activiteiten en financiële bijdragen van haar gemeenteleden. Met die activiteiten en bijdragen kunnen wij als gemeente van betekenis zijn voor onze medemens in en buiten de kerk als uiting van ons geloof in God.
Onze gezamenlijke activiteiten bestaan m.n. uit:
  • de organisatie van de wekelijkse erediensten en de bijzondere diensten tijdens de christelijke feestdagen in de Agneskerk, in Hempens en Markant;
  • bijeenkomsten met de senioren van onze gemeente;
  • bijzondere diensten waaraan kinderen en jongeren meewerken, zoals  Palmpasen, Kerstmusical en de Herdertjestocht;
  • ondersteuning van de kindernevendienst, ontdekkerk en zuiderjoos;
  • medewerking aan acties voor de Voedselbank;
  • steun voor het Aanloophuis;
  • medewerking aan huisvesting van een asielgezin;
  • materiële zaken als onderhoud (o.a. de dit jaar gerenoveerde kosterwoning Buorren 19), verlichting en verwarming van gebouwen en modernisering via beeld en geluid in de kerk;
  • predikantskosten, de kosten voor de orgelbespeling en de begeleiding van de cantorij.

Tegen de achtergrond van dit alles doen de kerkrentmeesters graag weer een beroep op uw bereidheid om mee te doen aan de Aktie Kerkbalans 2021 en een voor u als gemeentelid passende bijdrage te geven.
Vorig jaar mochten wij, als college van kerkrentmeesters, een totaal aan bijdragen van €81.315,-- van u ontvangen.
Wij hopen van harte, dat wij met elkaar bij de a.s. Aktie Kerkbalans 2021 bovengenoemd totaalbedrag nog iets mogen overtreffen.

Ondertussen is het college van kerkrentmeesters bezig om de activiteiten, die nodig zijn om de Aktie te organiseren en uit te voeren, op te starten. Daardoor kan in januari de samenwerking met tientallen vrijwilligers weer op gang worden gebracht.
In de periode van 17 tot 30 januari 2021 zullen de vrijwilligers de enveloppen met daarin een folder en een antwoordformulier bij u bezorgen. Na een week worden de retourenveloppen met uw toezegging of donatie dan weer bij u opgehaald. Via de website en de Agnesbrief zullen wij u zo goed mogelijk op de hoogte houden van de voortgang en het resultaat van de Aktie.
Het college van kerkrentmeesters rekent ook voor de Aktie Kerkbalans 2021 weer op uw bereidheid om door uw gift het kerkenwerk te ondersteunen.
 
terug