ACTIE KERKBALANS 2020

ACTIE KERKBALANS 2020


Namens de kerkrentmeesters vraag ik uw aandacht voor onze Actie Kerkbalans 2020.

Bij deze actie, die traditioneel overal in Nederland in de maand januari wordt gehouden, doen wij weer een beroep op u allen om een financiële bijdrage te geven of toe te zeggen voor uw kerk, de Protestantse Gemeente van Goutum, Hempens/Teerns, Zuiderburen, Wiarda en Zuidlanden.

Uw vrijwillige bijdrage vormt een substantieel en onmisbaar onderdeel van de inkomsten van onze kerk. Met deze middelen stelt u ons in staat als kerkelijke gemeente een groot aantal verschillende activiteiten te financieren. Deze activiteiten staan allemaal in het teken van ons gezamenlijk geloof in God en het omzien naar onze medemens binnen onze kerkelijke gemeenschap, maar waar mogelijk zeker ook binnen de bredere samenleving. Samengevat kunnen worden genoemd onze erediensten en bijzondere diensten tijdens de christelijke feestdagen in de Agneskerk, in Hempens en Markant. Verder de jaarlijkse kerstbijeenkomst voor de ouderen en de diensten waaraan jongeren hebben bijgedragen, zoals Palmpasen, de kerstmusical en de jaarlijkse herdertjestochten met kerst. Sprekende voorbeelden van onze kerkelijke betrokkenheid op de samenleving zijn o.a. het bieden van huisvesting aan een asielgezin en hulp aan de voedselbank

Echter ook de meer materiële zaken vragen binnen de kerkelijke huishouding veel geld. Naast de reguliere onderwerpen als o.a. verlichting, verwarming en huurkosten, wacht ons dit jaar een ingrijpend en kostbaar project in de vorm van de renovatie en functiewijziging van de voormalige kosterswoning Buorren 19.

Vorig jaar hebt u in totaal een bedrag toegezegd van 84.684,-- Euro. Voor 2020 hebben wij in verband met verwachte kostenstijging het begrote bedrag iets verhoogd tot 87.500,-- Euro.

Samen met enthousiaste vrijwilligers is ook dit jaar weer een prachtige, wervende folder gemaakt om ons verzoek aan u om een bijdrage te ondersteunen. Tevens is een bijbehorend toezeggings-of machtigingsformulier opgesteld.

Evenals vorig jaar hebben wij ook voor de Actie Kerkbalans 2020 het thema ‘Geef voor je kerk’ als uitgangspunt genomen, omdat er voor ons geen aanleiding was een ander thema te bedenken. Immers het thema ‘Geef voor je kerk’ staat in alle opzichten voor ons gezamenlijk geloof in God en onze verantwoordelijkheid om ons gezamenlijk kerk-zijn zo goed mogelijk waar te maken.

Tientallen vrijwilligers zullen vanaf volgende week de enveloppen met folder en formulier bij u bezorgen. Uw toezegging of donatie zal in de daarop volgende week weer bij u worden opgehaald. Via de website en de Agnesbrief zullen wij u op de hoogte houden van het resultaat.

Namens de kerkrentmeesters rekenen wij op uw geefbereidheid en wij willen u daarvoor alvast hartelijk bedanken. In die dank wil ik, namens u allen, ook graag de vele vrijwilligers betrekken, die zich inzetten om ook de Actie Kerkbalans 2020 tot een succes te maken.

Pieter Postma, secretaris kerkrentmeester.

terug